ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬವುದು

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 12 Jan 2021
HIGHLIGHTS

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬವುದು
How to check your mobile number and email registered with your aadhaar card

Make 2021 your best year with IBM Developer

Make 2021 the year where you truly shine, grow, build & Code. Get support and motivation from the IBM Developer community. #IBMDeveloper #CodePatterns

Click here to know more

Advertisements

ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅದರ ನಂತರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಗರವನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ ನಂತರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಟಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು.

ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೀವು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳೋಣ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯುಐಡಿಎಐ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಿಳಿಯುವುದೇಗೆ?

>ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬವುದು.
>ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
>ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ 12 ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
>ನಂತರ ನೀವು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
>ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಅದು ನೀವು ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
>ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

logo
Ravi Rao

Web Title: How to check your mobile number and email registered with your aadhaar card
Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership-the 9.9 kind! Building a leading media company out of India.And,grooming new leaders for this promising industry.(Kannada)

DMCA.com Protection Status