പുതിയ ലാവ മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

ഒരു വലിയ ബാറ്ററി ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫേസ് അൺലോക്ക് സവിശേഷത വരെ, 10000 രൂപയിൽ താഴെ പോലും ലഭിക്കുന്ന ബജറ്റ് സൗഹൃദ ഫോണുകളാണ് ലാവ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ. പുതിയ 4 ജി സവിശേഷതകളുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ Read More...

Specs. Score
72
Price : ₹ 8699
Specs. Score
37
Specs. Score
64
Advertisements
Specs. Score
35
Specs. Score
51
Specs. Score
51
Advertisements
Specs. Score
22
Specs. Score
41
Specs. Score
36
Advertisements
Specs. Score
33
Specs. Score
32
Specs. Score
33
Advertisements
Specs. Score
39
Specs. Score
43
Specs. Score
39
Advertisements
Specs. Score
43
Specs. Score
32
Price : ₹ 3333
Specs. Score
47
Advertisements
Specs. Score
34
Specs. Score
50
Next >

List Of lava Mobile Phones in India Updated on 02 October 2022

lava Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
ലാവ Blaze NA NA
ലാവ A88 amazon ₹ 5399
ലാവ Z25 flipkart ₹ 7499
ലാവ Flair S1 amazon ₹ 4349
ലാവ Z2 NA NA
ലാവ Pixel V2 3GB amazon ₹ 14500
ലാവ Z40 amazon ₹ 3963
ലാവ Iris X10 amazon ₹ 14600
ലാവ A97 amazon ₹ 5200
ലാവ A76 Plus amazon ₹ 7890

lava Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലാവ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ലാവ A88 , ലാവ Z25 കൂടാതെ ലാവ Flair S1 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലാവ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ലാവ Captain K1 Plus , ലാവ Prime X കൂടാതെ ലാവ KKT Ultra Plus Union ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ലാവ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ലാവ X38 , ലാവ P7+ കൂടാതെ ലാവ Iris X10 വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ലാവ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ലാവ Blaze , ലാവ Z2s കൂടാതെ ലാവ Z2 Max ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest lava Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
New Mobiles
Vivo T1X | Oppo K10 5G | Xiaomi 12 Pro 5G | Samsung Galaxy F13