ಇತ್ತೀಚಿನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು

 • article-imgಫಿಲ್ಟರ್
 • |
 • article-imgಶಾರ್ಟ್ ಬೈ  filterCheck
Features You are looking for
₹11700
 • ಬಗೆSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)190
 • ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್3
 • ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಗೆReciprocatory
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 11700
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 14500
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹13490
 • ಬಗೆSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)200
 • ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್3
 • ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಗೆReciprocatory
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 13490
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 13740
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹11490
 • ಬಗೆSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)185
 • ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್3
 • ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಗೆReciprocatory
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 11490
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 12490
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹11290
 • ಬಗೆSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)196
 • ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್3
 • ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಗೆReciprocatory
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 11290
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 11790
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಲ್ಟರ್
₹9790
 • ಬಗೆSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)99
 • ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್1
 • ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಗೆHigh Efficiency
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 9790
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 10525
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 10910
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹10449
 • ಬಗೆSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)170
 • ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್3
 • ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಗೆReciprocatory
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 10449
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 10580
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹12687
 • ಬಗೆSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)192
 • ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್2
 • ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಗೆNormal
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 12687
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 12690
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹14000
 • ಬಗೆNA
 • Capacity (Ltrs.)195
 • ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್4
 • ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಗೆNA
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 14000
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 14490
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹10990
 • ಬಗೆTop Freezer Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)190
 • ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್3
 • ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಗೆNA
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 10990
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 11000
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹25699
 • ಬಗೆTop Freezer Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)311
 • ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್3
 • ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಗೆNA
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 25699
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 25759
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್

LATEST Refrigerators LIST

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಮಾರಾಟಗಾರಬೆಲೆ
ಹೈಯರ್ 190L 3 Star Direct Cool Single Door ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ flipkart11700
ವಿರ್ಲ್ಪೂಲ್ 200L 3 Star Direct Cool Single Door ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ flipkart13490
ಗೋದ್ರೆಜ್ 185L 3 Star Direct Cool Single Door ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ amazon11490
ಗೋದ್ರೆಜ್ 196L 3 Star Direct Cool Single Door ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ amazon11290
ಗೋದ್ರೆಜ್ 99L Direct Cool Single Door ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ flipkart9790
ಹೈಯರ್ 170L 3 Star Direct Cool Single Door ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ amazon10449
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 192L 2 Star Direct Cool Single Door ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ amazon12687
ಹೈಯರ್ 195L 4 Star Direct Cool Single Door ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ amazon14000
ವಿರ್ಲ್ಪೂಲ್ 190L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator, WDE 205 CLS 3S BLUE-E flipkart10990
ಗೋದ್ರೆಜ್ 311 L 3 Star Frost-Free Double-Door ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ (R T Eon 311P) flipkart25699
advertisements
ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ಇಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
advertisements