15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന മികച്ച ടെലിവിഷനുകൾ

By Anoop Krishnan | Price Updated on 19-May-2020

ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വിലയിലും മികച്ച ടെലിവിഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് .നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ LED ടെലിവിഷനുകൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോൺ വഴിയും കൂടാതെ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയും ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിപണിയിൽ 15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ലഭിക്കുന്ന ടെലിവിഷനുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു .

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch)
  43
 • Display Type
  Display Type
  LED TV
 • Smart Tv
  Smart Tv
  LED TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution
  NA
Full specs

15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ Mi ൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന Xiaomi Mi TV 4 ടെലിവിഷനുകൾ .ഇതിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയുടെ സവിശേഷതകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 32 ഇഞ്ചീൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു ടെലിവിഷനുകൾ ആണിത് .1366x768 റെസലൂഷൻ ഇത് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് . 3 HDMI പോര്ടുകളും കൂടാതെ 2 USB പോർട്ടും ആണുള്ളത് .PatchWall ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് .

SPECIFICATION
Screen Size (inch) : 43
Display Type : LED TV
Smart Tv : LED TV
Screen Resolution : NA
4K HDR Support : NA
Power Consumption : NA
HDMI Ports : Yes
Wifi : NA
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch)
  32
 • Display Type
  Display Type
  HD Ready
 • Smart Tv
  Smart Tv
  Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution
  1366 X 768
Full specs

15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ Kotak നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന Kodak XSMART 80cm (32 inch) ടെലിവിഷനുകൾ .ഇതിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയുടെ സവിശേഷതകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 32HDXSMART ഇഞ്ചീൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു ടെലിവിഷനുകൾ ആണിത് .1366x768 റെസലൂഷൻ ഇത് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് . 2 HDMI പോര്ടുകളും കൂടാതെ 2 USB പോർട്ടും ആണുള്ളത് .കൂടാതെ ഈ ടെലിവിഷനുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ കണക്റ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് .നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ,ആമസോൺ പ്രൈം പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉപയോഗിക്കാം .

SPECIFICATION
Screen Size (inch) : 32
Display Type : HD Ready
Smart Tv : Smart TV
Screen Resolution : 1366 X 768
4K HDR Support : NA
Power Consumption : 48 W
HDMI Ports : Yes
Wifi : Yes
നിരക്ക് : ₹20999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch)
  32
 • Display Type
  Display Type
  HD Ready
 • Smart Tv
  Smart Tv
  Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution
  NA
Full specs

15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോംസൺ ൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന Thomson LED Smart TV B9 Pro 32-inch ടെലിവിഷനുകൾ . 3 HDMI പോര്ടുകളും കൂടാതെ 2 USB പോർട്ടും ആണുള്ളത് .32 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് .

SPECIFICATION
Screen Size (inch) : 32
Display Type : HD Ready
Smart Tv : Smart TV
Screen Resolution : NA
4K HDR Support : NA
Power Consumption : 57 W
HDMI Ports : 3
Wifi : NA
നിരക്ക് : ₹16999
Advertisements
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch)
  32
 • Display Type
  Display Type
  HD Ready
 • Smart Tv
  Smart Tv
  Smart
 • Screen Resolution
  Screen Resolution
  1366 X 768
Full specs

15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ Blaupunkt ൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന Blaupunkt 80cm (32 inch) HD Ready LED TV ടെലിവിഷനുകൾ . 2 HDMI പോര്ടുകളും കൂടാതെ 2 USB പോർട്ടും ആണുള്ളത് .32 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് .

SPECIFICATION
Screen Size (inch) : 32
Display Type : HD Ready
Smart Tv : Smart
Screen Resolution : 1366 X 768
4K HDR Support : NA
Power Consumption : 50 W
HDMI Ports : Yes
Wifi : Yes
നിരക്ക് : ₹24000
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch)
  28
 • Display Type
  Display Type
  HD Ready
 • Smart Tv
  Smart Tv
  LED TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution
  1366 X 768
Full specs

28 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ 15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾപാനാസോണിക്കിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നPanasonic 70cm (28 inch) ടെലിവിഷനുകൾ . 2 HDMI പോര്ടുകളും കൂടാതെ 2 USB പോർട്ടും ആണുള്ളത് .28 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് .

SPECIFICATION
Screen Size (inch) : 28
Display Type : HD Ready
Smart Tv : LED TV
Screen Resolution : 1366 X 768
4K HDR Support : NA
Power Consumption : 45 W
HDMI Ports : Yes
Wifi : NA
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch)
  24
 • Display Type
  Display Type
  HD Ready
 • Smart Tv
  Smart Tv
  LED TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution
  1366 X 768
Full specs

24 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ 15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ സോണിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന Sony 59.9cm (24 inch) HD Ready LED TV (KLV-24P413D)ടെലിവിഷനുകൾ . 2 HDMI പോര്ടുകളും കൂടാതെ 1 USB പോർട്ടും ആണുള്ളത് .24 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് .

SPECIFICATION
Screen Size (inch) : 24
Display Type : HD Ready
Smart Tv : LED TV
Screen Resolution : 1366 X 768
4K HDR Support : NA
Power Consumption : 36 W
HDMI Ports : Yes
Wifi : NA
നിരക്ക് : ₹15600
Advertisements
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch)
  24
 • Display Type
  Display Type
  HD Ready
 • Smart Tv
  Smart Tv
  LED TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution
  1366 X 768
Full specs

24 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ 15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന Samsung 24H4003 ടെലിവിഷനുകൾ . 1 HDMI പോര്ടുകളും കൂടാതെ 1 USB പോർട്ടും ആണുള്ളത് .24 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് .

SPECIFICATION
Screen Size (inch) : 24
Display Type : HD Ready
Smart Tv : LED TV
Screen Resolution : 1366 X 768
4K HDR Support : NA
Power Consumption : 33 W
HDMI Ports : 1
Wifi : NA
നിരക്ക് : ₹15900
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch)
  23.6
 • Display Type
  Display Type
  HD Ready
 • Smart Tv
  Smart Tv
  LED TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution
  1366 X 768
Full specs

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റൊരു മികച്ച ടെലിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് CloudWalker 60cm (23.6 inch) HD Ready LED TV (CLOUD TV24AH) എന്ന മോഡൽ .1 HDMI പോര്ടുകളും കൂടാതെ 1 USB പോർട്ടും ആണുള്ളത് . .23.6 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിലാണ് ഈ ടെലിവിഷനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .

SPECIFICATION
Screen Size (inch) : 23.6
Display Type : HD Ready
Smart Tv : LED TV
Screen Resolution : 1366 X 768
4K HDR Support : NA
Power Consumption : 35 W
HDMI Ports : Yes
Wifi : NA
നിരക്ക് : ₹12990

List Of 15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന മികച്ച ടെലിവിഷനുകൾ Updated on 25 May 2020

Product Name Seller Price
Xiaomi Mi TV 4a amazon ₹25999
Kodak XSMART 80cm (32 inch) HD Ready LED Smar N/A ₹20999
Thomson LED Smart TV B9 Pro 32-inch N/A ₹16999
Blaupunkt 80cm (32 inch) HD Ready LED TV (BLA N/A ₹24000
Panasonic 70cm (28 inch) HD Ready LED TV (TH- amazon ₹15900
Sony 59.9cm (24 inch) HD Ready LED TV (KLV-24 N/A ₹15600
Samsung 24H4003 N/A ₹15900
CloudWalker 60cm (23.6 inch) HD Ready LED TV N/A ₹12990
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership — the 9.9 kind Building a leading media company out of India. And, grooming new leaders for this promising industry

DMCA.com Protection Status