10000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ (2022)

By Anoop Krishnan | Price Updated on 04-Jan-2022

റീഫ്രജറേറ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ മിതമായ വിലയിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഇപ്പോൾ റീഫ്രജറേറ്ററുകൾക്ക് വമ്പൻ ഓഫറുകളാണ് ആമസോൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത് .ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ 10000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്ന റീഫ്രജറേറ്ററുകളും കൂടാതെ അവയുടെ വിലവിവരങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം . Although the prices of the products mentioned in the list given below have been updated as of 4th Jan 2022, the list itself may have changed since it was last published due to the launch of new products in the market since then.

Whirlpool 190L 3 Star Direct Cool Single Door price in India
 • Type
  Top Freezer Refrigerator Type
 • Capacity (Ltrs.)
  190 Capacity (Ltrs.)
 • Star Rating
  3 Star Rating
 • Compressor Type
  NA Compressor Type

ഫ്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം Whirlpool 190L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator, WDE 205 CLS 3S BLUE-E എന്ന റഫ്രിജറേറ്റർ .വലിയ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് .190 ലിറ്റർ വരെ ഇതിനുണ്ട് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : Top Freezer Refrigerator
Capacity (Ltrs.) : 190
Star Rating : 3
Compressor Type : NA
Shelf Type : Top Freezer Refrigerator
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 5
Haier 195L 4 Star Direct Cool Single Door Ref price in India
 • Type
  NA Type
 • Capacity (Ltrs.)
  195 Capacity (Ltrs.)
 • Star Rating
  4 Star Rating
 • Compressor Type
  NA Compressor Type

വലിയ സ്റ്റോറേജുകളിൽ ഫ്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം Haier 195L 4 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന റഫ്രിജറേറ്റർ .വലിയ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് .195 ലിറ്റർ വരെ ഇതിനുണ്ട് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം . വലിയ സ്റ്റോറേജുകളിൽ ഫ്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം Haier 195L 4 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന റഫ്രിജറേറ്റർ .വലിയ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് .195 ലിറ്റർ വരെ ഇതിനുണ്ട് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : NA
Capacity (Ltrs.) : 195
Star Rating : 4
Compressor Type : NA
Shelf Type : NA
Freezer At Bottom : 19 L
Warranty On Compressor : 5
Samsung 192L 2 Star Direct Cool Single Door R price in India

വലിയ സ്റ്റോറേജുകളിൽ സാംസങ്ങിന്റെ ഫ്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം Samsung 192L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന റഫ്രിജറേറ്റർ .വലിയ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് .192 ലിറ്റർ വരെ ഇതിനുണ്ട് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം .

Advertisements
Haier 170L 3 Star Direct Cool Single Door Ref price in India
 • Type
  Single Door Type
 • Capacity (Ltrs.)
  170 Capacity (Ltrs.)
 • Star Rating
  3 Star Rating
 • Compressor Type
  Reciprocatory Compressor Type

ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും ഹയറിന്റെ ഒരു മികച്ച മോഡൽ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .ഹയറിന്റെ Haier 170L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന മോഡലാണ് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .170 ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 170
Star Rating : 3
Compressor Type : Reciprocatory
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 4
Godrej 99L Direct Cool Single Door Refrigerat price in India
 • Type
  Single Door Type
 • Capacity (Ltrs.)
  99 Capacity (Ltrs.)
 • Star Rating
  1 Star Rating
 • Compressor Type
  High Efficiency Compressor Type

ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും ഗോദറേജിന്റെ ഒരു മികച്ച മോഡൽ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .ഗോദറേജിന്റെ Godrej 99L Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന മോഡലാണ് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .സിംഗിൾ ഡോർ കൂടാതെ 99 ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 99
Star Rating : 1
Compressor Type : High Efficiency
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 10
Godrej 196L 3 Star Direct Cool Single Door Re price in India
 • Type
  Single Door Type
 • Capacity (Ltrs.)
  196 Capacity (Ltrs.)
 • Star Rating
  3 Star Rating
 • Compressor Type
  Reciprocatory Compressor Type

ഒരു മറ്റൊരു ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും ഗോദറേജിന്റെ ഒരു മികച്ച മോഡൽ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .ഗോദറേജിന്റെ Godrej 196L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന മോഡലാണ് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .സിംഗിൾ ഡോർ കൂടാതെ 196 ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 196
Star Rating : 3
Compressor Type : Reciprocatory
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 10
Advertisements
Godrej 185L 3 Star Direct Cool Single Door Re price in India
 • Type
  Single Door Type
 • Capacity (Ltrs.)
  185 Capacity (Ltrs.)
 • Star Rating
  3 Star Rating
 • Compressor Type
  Reciprocatory Compressor Type

ഒരു മറ്റൊരു ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും ഗോദറേജിന്റെ ഒരു മികച്ച മോഡൽ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .ഗോദറേജിന്റെ Godrej 185L 3 Star Direct Cool Single Door RefrigeratorRefrigerator എന്ന മോഡലാണ് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .സിംഗിൾ ഡോർ കൂടാതെ 185 ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 185
Star Rating : 3
Compressor Type : Reciprocatory
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 10
Whirlpool 200L 3 Star Direct Cool Single Door price in India
 • Type
  Single Door Type
 • Capacity (Ltrs.)
  200 Capacity (Ltrs.)
 • Star Rating
  3 Star Rating
 • Compressor Type
  Reciprocatory Compressor Type

ഏറ്റവും വലിയ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വേൾപൂൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന സിംഗിൾ ഡോറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ Whirlpool 200L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന മോഡൽ .200 ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 200
Star Rating : 3
Compressor Type : Reciprocatory
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 10
Haier 190L 3 Star Direct Cool Single Door Re price in India
 • Type
  Single Door Type
 • Capacity (Ltrs.)
  190 Capacity (Ltrs.)
 • Star Rating
  3 Star Rating
 • Compressor Type
  Reciprocatory Compressor Type

ഏറ്റവും വലിയ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഹയർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന സിംഗിൾ ഡോറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ Haier 190L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigeratorഎന്ന മോഡൽ .190L ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 190
Star Rating : 3
Compressor Type : Reciprocatory
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 4
Advertisements
Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More about Anoop Krishnan

List Of 10000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ (Jun 2022)

Product Name Seller Price
Whirlpool 190L 3 Star Direct Cool Single Door N/A ₹ 11,290
Haier 195L 4 Star Direct Cool Single Door Ref N/A ₹ 13,990
Haier 170L 3 Star Direct Cool Single Door Ref Amazon ₹ 11,450
Godrej 99L Direct Cool Single Door Refrigerat Amazon ₹ 10,130
Godrej 196L 3 Star Direct Cool Single Door Re N/A ₹ 11,990
Godrej 185L 3 Star Direct Cool Single Door Re N/A ₹ 12,927
Whirlpool 200L 3 Star Direct Cool Single Door N/A ₹ 13,099
Haier 190L 3 Star Direct Cool Single Door Re Amazon ₹ 11,549
Advertisements
Advertisements
Advertisements
DMCA.com Protection Status