10000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ

By Anoop Krishnan | Price Updated on 19-May-2020

റീഫ്രജറേറ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ മിതമായ വിലയിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഇപ്പോൾ റീഫ്രജറേറ്ററുകൾക്ക് വമ്പൻ ഓഫറുകളാണ് ആമസോൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത് .ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ 10000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്ന റീഫ്രജറേറ്ററുകളും കൂടാതെ അവയുടെ വിലവിവരങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം . Although the prices of the products mentioned in the list given below have been updated as of 19th Jun 2021, the list itself may have changed since it was last published due to the launch of new products in the market since then.

Whirlpool 190L 3 Star Direct Cool Single Door
 • Type
  Type
  Top Freezer Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.)
  190
 • Star Rating
  Star Rating
  3
 • Compressor Type
  Compressor Type
  NA

ഫ്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം Whirlpool 190L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator, WDE 205 CLS 3S BLUE-E എന്ന റഫ്രിജറേറ്റർ .വലിയ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് .190 ലിറ്റർ വരെ ഇതിനുണ്ട് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : Top Freezer Refrigerator
Capacity (Ltrs.) : 190
Star Rating : 3
Compressor Type : NA
Shelf Type : Top Freezer Refrigerator
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 5
Haier 195L 4 Star Direct Cool Single Door Ref
 • Type
  Type
  NA
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.)
  195
 • Star Rating
  Star Rating
  4
 • Compressor Type
  Compressor Type
  NA

വലിയ സ്റ്റോറേജുകളിൽ ഫ്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം Haier 195L 4 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന റഫ്രിജറേറ്റർ .വലിയ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് .195 ലിറ്റർ വരെ ഇതിനുണ്ട് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം . വലിയ സ്റ്റോറേജുകളിൽ ഫ്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം Haier 195L 4 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന റഫ്രിജറേറ്റർ .വലിയ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് .195 ലിറ്റർ വരെ ഇതിനുണ്ട് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : NA
Capacity (Ltrs.) : 195
Star Rating : 4
Compressor Type : NA
Shelf Type : NA
Freezer At Bottom : 19 L
Warranty On Compressor : 5
Samsung 192L 2 Star Direct Cool Single Door R

വലിയ സ്റ്റോറേജുകളിൽ സാംസങ്ങിന്റെ ഫ്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം Samsung 192L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന റഫ്രിജറേറ്റർ .വലിയ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് .192 ലിറ്റർ വരെ ഇതിനുണ്ട് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം .

Advertisements
Haier 170L 3 Star Direct Cool Single Door Ref
 • Type
  Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.)
  170
 • Star Rating
  Star Rating
  3
 • Compressor Type
  Compressor Type
  Reciprocatory

ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും ഹയറിന്റെ ഒരു മികച്ച മോഡൽ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .ഹയറിന്റെ Haier 170L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന മോഡലാണ് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .170 ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 170
Star Rating : 3
Compressor Type : Reciprocatory
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 4
Godrej 99L Direct Cool Single Door Refrigerat
 • Type
  Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.)
  99
 • Star Rating
  Star Rating
  1
 • Compressor Type
  Compressor Type
  High Efficiency

ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും ഗോദറേജിന്റെ ഒരു മികച്ച മോഡൽ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .ഗോദറേജിന്റെ Godrej 99L Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന മോഡലാണ് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .സിംഗിൾ ഡോർ കൂടാതെ 99 ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 99
Star Rating : 1
Compressor Type : High Efficiency
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 10
Godrej 196L 3 Star Direct Cool Single Door Re
 • Type
  Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.)
  196
 • Star Rating
  Star Rating
  3
 • Compressor Type
  Compressor Type
  Reciprocatory

ഒരു മറ്റൊരു ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും ഗോദറേജിന്റെ ഒരു മികച്ച മോഡൽ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .ഗോദറേജിന്റെ Godrej 196L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന മോഡലാണ് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .സിംഗിൾ ഡോർ കൂടാതെ 196 ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 196
Star Rating : 3
Compressor Type : Reciprocatory
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 10
Advertisements
Godrej 185L 3 Star Direct Cool Single Door Re
 • Type
  Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.)
  185
 • Star Rating
  Star Rating
  3
 • Compressor Type
  Compressor Type
  Reciprocatory

ഒരു മറ്റൊരു ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും ഗോദറേജിന്റെ ഒരു മികച്ച മോഡൽ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .ഗോദറേജിന്റെ Godrej 185L 3 Star Direct Cool Single Door RefrigeratorRefrigerator എന്ന മോഡലാണ് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .സിംഗിൾ ഡോർ കൂടാതെ 185 ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 185
Star Rating : 3
Compressor Type : Reciprocatory
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 10
Whirlpool 200L 3 Star Direct Cool Single Door
 • Type
  Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.)
  200
 • Star Rating
  Star Rating
  3
 • Compressor Type
  Compressor Type
  Reciprocatory

ഏറ്റവും വലിയ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വേൾപൂൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന സിംഗിൾ ഡോറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ Whirlpool 200L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator എന്ന മോഡൽ .200 ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 200
Star Rating : 3
Compressor Type : Reciprocatory
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 10
Haier 190L 3 Star Direct Cool Single Door Re
 • Type
  Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.)
  190
 • Star Rating
  Star Rating
  3
 • Compressor Type
  Compressor Type
  Reciprocatory

ഏറ്റവും വലിയ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഹയർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന സിംഗിൾ ഡോറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ Haier 190L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigeratorഎന്ന മോഡൽ .190L ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണ ശേഷി .ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

SPECIFICATION
Type : Single Door
Capacity (Ltrs.) : 190
Star Rating : 3
Compressor Type : Reciprocatory
Shelf Type : Single Door
Freezer At Bottom : NA
Warranty On Compressor : 4
Advertisements
Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

List Of 10000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ

Product Name Seller Price
Whirlpool 190L 3 Star Direct Cool Single Door amazon ₹11290
Haier 195L 4 Star Direct Cool Single Door Ref amazon ₹12500
Haier 170L 3 Star Direct Cool Single Door Ref amazon ₹11450
Godrej 99L Direct Cool Single Door Refrigerat amazon ₹10130
Godrej 196L 3 Star Direct Cool Single Door Re flipkart ₹11990
Godrej 185L 3 Star Direct Cool Single Door Re amazon ₹12029
Whirlpool 200L 3 Star Direct Cool Single Door Tatacliq ₹13099
Haier 190L 3 Star Direct Cool Single Door Re amazon ₹11549
Advertisements
amazon
LG 92 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator(GL-B131RDSV.DDSZPST, Dazzle Steel)
₹ 10990 | amazon
amazon
Haier 52 L 3 Star ( 2019 ) Direct Cool Single Door Refrigerator(HR-62VS, Silver)
₹ 10000 | amazon
amazon
Whirlpool 190 L 3 Star ( 2019 ) Direct Cool Single Door Refrigerator(WDE 205 CLS 3S BLUE-E, Blue)
₹ 11290 | amazon
amazon
BPL 564 L Frost-Free Side-by-Side Refrigerator
₹ 49990 | amazon
flipkart
Samsung 257 L Frost Free Double Door Refrigerator(Real Stainless, RT30K3983SL/NL)
₹ 30890 | flipkart
Advertisements
Advertisements
amazon
LG 92 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator(GL-B131RDSV.DDSZPST, Dazzle Steel)
₹ 10990 | amazon
amazon
Haier 52 L 3 Star ( 2019 ) Direct Cool Single Door Refrigerator(HR-62VS, Silver)
₹ 10000 | amazon
amazon
Whirlpool 190 L 3 Star ( 2019 ) Direct Cool Single Door Refrigerator(WDE 205 CLS 3S BLUE-E, Blue)
₹ 11290 | amazon
amazon
BPL 564 L Frost-Free Side-by-Side Refrigerator
₹ 49990 | amazon
flipkart
Samsung 257 L Frost Free Double Door Refrigerator(Real Stainless, RT30K3983SL/NL)
₹ 30890 | flipkart
DMCA.com Protection Status