ജിയോ ബമ്പർ ;360 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റി ഓഫർ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 25 Aug 2020
HIGHLIGHTS
  • ജിയോയുടെ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഓഫറുകൾ ആണ് ഇത്

  • 360 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഈ ഓഫറുകൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്

  • 350 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ ഓഫറുകളിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്

ജിയോ ബമ്പർ ;360 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റി ഓഫർ
ജിയോ ബമ്പർ ;360 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റി ഓഫർ


ജിയോയുടെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഓഫർ ആണ് 4999 രൂപയുടെ ലോങ്ങ് വാലിഡിറ്റി ഓഫറുകൾ .4999 രൂപ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ പ്രീ പെയ്ഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 350 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ജിയോയിൽ നിന്നും ജിയോയിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കണക്ഷനുകളിലേക്കു 12000 മിനിറ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ് .ദിവസ്സേന 100എസ് എം എസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് .എന്നാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ ഓഫറുകളുടെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് 360 ദിവസ്സത്തേക്കാണ് .

ജിയോയുടെ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന മറ്റു ഓഫറുകൾ 

ജിയോയുടെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ഒരു ഓഫറുകളിൽ ഒന്നാണ് 1206 രൂപയുടെ ഡാറ്റ വൗച്ചറുകൾ .1206 രൂപയുടെ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 240 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ 180 ദിവസ്സത്തെ അതായത് ഏകദേശം 6 മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ വൗച്ചറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .

30 ദിവസ്സത്തെ 6 സൈക്കിളുകൾ ആണുള്ളത് .ഒരു മാസത്തിൽ 40 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത് .Disney+ Hotstar സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ 1 വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

അടുത്തതായി ജിയോയുടെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1004 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളാണ് .1004 രൂപയുടെ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 200 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ 120  ദിവസ്സത്തെ അതായത് ഏകദേശം 4  മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ വൗച്ചറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .

30 ദിവസ്സത്തെ 4  സൈക്കിളുകൾ ആണുള്ളത് .ഒരു മാസത്തിൽ 50  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത് .Disney+ Hotstar സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ 1 വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

അടുത്തതായി ജിയോയുടെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1208 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളാണ് .1208 രൂപയുടെ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 240 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ 240   ദിവസ്സത്തെ അതായത് ഏകദേശം 8 മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ വൗച്ചറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .

30 ദിവസ്സത്തെ 8 സൈക്കിളുകൾ ആണുള്ളത് .ഒരു മാസത്തിൽ 30  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത് .Disney+ Hotstar സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ 1 വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

ഈ ഓഫറുകൾ റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്യുന്നതുന്നതിനായി 

 

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Jio One Year Validity Best Offer
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status