ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ റീച്ചാർജ്ജ്‌ പ്ലാനുകൾ

English

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മൊബൈൽ റീചാർജ് പ്ലാനുകൾക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരയാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബജറ്റിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്ലാൻ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കായി എല്ലാ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും സമാഹരിച്ചു. ഇതിൽ വോഡഫോൺ, എയർടെൽ, Read More...

Select Network and Region to browse mobile recharge plans:

 • Or
 • Or
 • +91

ജനപ്രീതിയുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ

ജനപ്രീതിയുള്ള ടെലികോം റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ

 • Enjoy TRULY unlimited Local, STD & Roaming calls on any network, 2GB Data and 300 SMS. Pack valid for 28 days.

  എയർടെൽ-Bihar and Jharkhand/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹149 amazon View
  Offer
 • Enjoy TRULY unlimited Local, STD & Roaming calls on any network, daily 1.5 GB data and 100 SMS. Pack valid for 28 days.

  എയർടെൽ-Bihar and Jharkhand/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹249 amazon View
  Offer
 • FRC_1499(Bindas_Bol): Unlimited free voice calls ($) in home and national roaming including MTNL network roaming area of Delhi and Mumbai {The FUP condition of ?Customer using more than 250minutes outgoing ...more

  BSNL-Bihar and Jharkhand/ വാലിഡിറ്റി 365 days

  ₹1499 amazon View
  Offer
 • PV_2399: Unlimited free voice calls (250 min/day) in home and national roaming including MTNL network roaming area of Delhi and Mumbai {The FUP condition of ?Customer using more than 250minutes ...more

  BSNL-Bihar and Jharkhand/ വാലിഡിറ്റി 600 days

  ₹2399 amazon View
  Offer
 • Now get Truly Unlimited Local/National Calls to all Networks + 1GB Data/Day + 100 Local and National SMS/Day. Pack Validity for 24 Days.;;Vi Movies & TV access

  ഐഡിയ-ആന്ധ്രപ്രദേശ്/ വാലിഡിറ്റി 24 days

  ₹199 amazon View
  Offer
 • Now get Truly Unlimited Local/National Calls to all Networks + 4GB+ 600SMS.Pack Validity for 56 Days. ;;Vi Movies & TV access

  ഐഡിയ-ആന്ധ്രപ്രദേശ്/ വാലിഡിറ്റി 56 days

  ₹269 amazon View
  Offer
 • 800 MB 4G Data + 75 minutes to non-Jio

  റിലയൻസ് ജിയോ-ഒഡിഷ/ വാലിഡിറ്റി valid till base pack

  ₹11 amazon View
  Offer
 • 2GB 4G Data + 200 minutes to non-Jio

  റിലയൻസ് ജിയോ-ഒഡിഷ/ വാലിഡിറ്റി valid till base pack

  ₹21 amazon View
  Offer
 • Truly Unlimted Calls+ 3GB/Day+ 100 SMS/Day for 28 Days. Now enjoy Weekend roll-over & binge on weekends with your Unused Data from Mon-Fri. Visit bit.ly/Vi-WDR to know more ;;Vi Movies ...more

  വോഡാഫോൺ-ഗുജറാത്ത്/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹398 amazon View
  Offer
 • 1.5 GB/Day + Truly Unlimited Local/National Calls to all Networks + 100 Local and National SMS/Day. Pack Valid for 56 Days. Now enjoy Weekend roll-over & binge on weekends with ...more

  വോഡാഫോൺ-ഗുജറാത്ത്/ വാലിഡിറ്റി 56 days

  ₹399 amazon View
  Offer
 • 100GB Data; Pack validity for 56 days;;Vi Movies & TV access

  വോഡാഫോൺ-തമിഴ്നാട്/ വാലിഡിറ്റി 56 days

  ₹351 amazon View
  Offer
 • 50GB Data; Pack validity for 28 days.;;Vi Movies & TV access

  വോഡാഫോൺ-തമിഴ്നാട്/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹251 amazon View
  Offer
 • Enjoy 12GB data, valid till your current pack validity

  എയർടെൽ-Bihar and Jharkhand/ വാലിഡിറ്റി na

  ₹98 amazon View
  Offer
 • Enjoy 50GB extra data valid till your current pack validity

  എയർടെൽ-Bihar and Jharkhand/ വാലിഡിറ്റി na

  ₹251 amazon View
  Offer
 • FRC_399: Unlimited free Data with speed reduced to 80Kpbs after 1GB/day. + Unlimited free voice calls in home and national roaming including MTNL network roaming area of Delhi and Mumbai ...more

  BSNL-തമിഴ്നാട്/ വാലിഡിറ്റി 80 days

  ₹399 amazon View
  Offer
 • PV_997: Unlimited voice (Local/STD) (BSNL to BSNL/BSNL to Other networks) in Home LSA and national roaming incl. Mumbai and Delhi. The customer using more than 250 minutes outgoing minutes (Local ...more

  BSNL-തമിഴ്നാട്/ വാലിഡിറ്റി 180 days

  ₹997 amazon View
  Offer
 • 1.5 GB/Day Data + Truly Unlimited Local/National Calls to all Networks + 100 Local and National SMS/Day. Pack Valid for 28 Days. Now enjoy Weekend roll-over & binge on weekends ...more

  ഐഡിയ-കേരളം/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹249 amazon View
  Offer
 • 1.5 GB/Day + Truly Unlimited Local/National Calls to all Networks + 100 Local and National SMS/Day. Pack Valid for 56 Days. Now enjoy Weekend roll-over & binge on weekends with ...more

  ഐഡിയ-കേരളം/ വാലിഡിറ്റി 56 days

  ₹399 amazon View
  Offer
 • 800 MB 4G Data + 75 minutes to non-Jio

  റിലയൻസ് ജിയോ-പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ/ വാലിഡിറ്റി valid till base pack

  ₹11 amazon View
  Offer
 • 2GB 4G Data + 200 minutes to non-Jio

  റിലയൻസ് ജിയോ-പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ/ വാലിഡിറ്റി valid till base pack

  ₹21 amazon View
  Offer
 • 3GB Data; Pack validity for 28 days.

  വോഡാഫോൺ-ഗുജറാത്ത്/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹48 amazon View
  Offer
 • 12GB Data; Pack validity for 28 days.

  വോഡാഫോൺ-ഗുജറാത്ത്/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹98 amazon View
  Offer
 • Now get Truly Unlimited Local/National Calls to all Networks + 2GB Data + 300 Local and National SMS. Pack Valid for 28 Days;;Vi Movies & TV access

  വോഡാഫോൺ-ആന്ധ്രപ്രദേശ്/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹149 amazon View
  Offer
 • Now get Truly Unlimited Local/National Calls to all Networks + 1GB/Day Data + 100 Local and National SMS/Day. Pack Valid for 28 Days ;;Vi Movies & TV access

  വോഡാഫോൺ-ആന്ധ്രപ്രദേശ്/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹219 amazon View
  Offer
Advertisements

മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

Advertisements