ജിയോയെ വെല്ലാൻ ഇനി ജിയോ മാത്രം ;240 ദിവസ്സത്തെ ഓഫർ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 24 Aug 2020
HIGHLIGHTS
  • ജിയോയുടെ നിലവിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ വൗച്ചറുകൾ

  • 6 മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ വരെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്

  • കൂടാതെ 4 മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റി ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്

ജിയോയെ വെല്ലാൻ ഇനി ജിയോ മാത്രം ;240 ദിവസ്സത്തെ ഓഫർ
ജിയോയെ വെല്ലാൻ ഇനി ജിയോ മാത്രം ;240 ദിവസ്സത്തെ ഓഫർ


ജിയോയുടെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ഒരു ഓഫറുകളിൽ ഒന്നാണ് 1206 രൂപയുടെ ഡാറ്റ വൗച്ചറുകൾ .1206 രൂപയുടെ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 240 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ 180 ദിവസ്സത്തെ അതായത് ഏകദേശം 6 മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ വൗച്ചറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .

30 ദിവസ്സത്തെ 6 സൈക്കിളുകൾ ആണുള്ളത് .ഒരു മാസത്തിൽ 40 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത് .Disney+ Hotstar സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ 1 വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

അടുത്തതായി ജിയോയുടെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1004 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളാണ് .1004 രൂപയുടെ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 200 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ 120  ദിവസ്സത്തെ അതായത് ഏകദേശം 4  മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ വൗച്ചറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .

30 ദിവസ്സത്തെ 4  സൈക്കിളുകൾ ആണുള്ളത് .ഒരു മാസത്തിൽ 50  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത് .Disney+ Hotstar സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ 1 വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

അടുത്തതായി ജിയോയുടെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1208 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളാണ് .1208 രൂപയുടെ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 240 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ 240   ദിവസ്സത്തെ അതായത് ഏകദേശം 8 മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ വൗച്ചറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .

30 ദിവസ്സത്തെ 8 സൈക്കിളുകൾ ആണുള്ളത് .ഒരു മാസത്തിൽ 30  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത് .Disney+ Hotstar സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ 1 വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

ഈ ഓഫറുകൾ റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്യുന്നതുന്നതിനായി 

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Jio Data Voucher Offers Details
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status