ടെലിവിഷൻ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ബഡ്ജറ്റ് റെയ്ഞ്ചിൽ വാങ്ങിക്കാം

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 07 May 2021
HIGHLIGHTS
  • ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം

  • LED ടെലിവിഷനുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്

  • 10000 രൂപ റെയിഞ്ചിൽ മുതൽ ടെലിവിഷനുകൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്

ടെലിവിഷൻ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ബഡ്ജറ്റ് റെയ്ഞ്ചിൽ വാങ്ങിക്കാം
ടെലിവിഷൻ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ബഡ്ജറ്റ് റെയ്ഞ്ചിൽ വാങ്ങിക്കാം

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിലക്കുറവിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിലും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നും LED ടെലിവിഷനുകൾ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിലും കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളിലും എല്ലാം വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന LED ടെലിവിഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .കൂടുതൽ സഹായത്തിനു ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് .

VW 80 cm (32 inches)-Buy Link

ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ആമസോണിൽ നിന്നും VW 80 cm (32 inches) HD Ready LED Smart TV VW32S (Black) (2021 Model) എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .Buy Link

TCL 80 cm (32 inches)-Buy Link

ഇപ്പോൾ15000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ആമസോണിൽ നിന്നും TCL 80 cm (32 inches) HD Ready Certified Android Smart LED TV 32P30S (Black) എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .TCL 80 cm (32 inches)-Buy Link

Mi TV 4A PRO 80 cm- Buy Link

ഷവോമിയുടെ പുതിയ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ആമസോണിൽ നിന്നും Mi TV 4A PRO 80 cm (32 inches) HD Ready Android LED TV (Black) | With Data Saver എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .Mi TV 4A PRO 80 cm- Buy Link

Samsung 80 cm (32 Inches)-Buy Link

സാംസങ്ങിന്റെ  പുതിയ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ആമസോണിൽ നിന്നും Mi TV 4A PRO 80 cm (32 inches) HD Ready Android LED TV (Black) | With Data Saver എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .Samsung 80 cm (32 Inches)-Buy Link

Kodak 80 cm (32 Inches)-Buy Link

ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ആമസോണിൽ നിന്നും Kodak 80 cm (32 Inches) HD Certified Android LED TV 32HDX7XPRO (Black) (2020 Model) എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .Kodak 80 cm (32 Inches)-Buy Link

logo
Anoop Krishnan

email

Web Title: Amazon - Deals on Televisions
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status