പുതിയ ഐടെൽ മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് Itel മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അതിമനോഹരമായ രൂപകൽപ്പനയും സവിശേഷതയും ഉപയോഗിച്ച് ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിച്ചു. ഇത് ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ മാത്രമല്ല; പകരം, ഇത് ഉറപ്പ്, ഈട്, വിശ്വാസ്യത, മികച്ച നിലവാരം എന്നിവയുടെ അടയാളമാണ്. ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മേഖലയിൽ, Read More...

Specs. Score
41
Specs. Score
42
Specs. Score
25
Advertisements
Specs. Score
57
Price : ₹ 6990
Specs. Score
42
Specs. Score
48
Price : ₹ 5999
Advertisements
Specs. Score
34
Specs. Score
35
Specs. Score
33
Advertisements
Specs. Score
28

List Of itel Mobile Phones in India Updated on 26 May 2022

itel Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
itel S21 amazon ₹ 6000
Itel A44 Pro NA NA
Itel Wish A41. amazon ₹ 5500
Itel Selfiepro S41 NA NA
ഐടെൽ A46 Tatacliq ₹ 4999
Itel PowerPro P41 NA NA
ഐടെൽ A44 ശക്തി Tatacliq ₹ 4699
Itel A44 amazon ₹ 5400
ഐടെൽ A25 Pro flipkart ₹ 4999
Itel A20 flipkart ₹ 3749

itel Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഐടെൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

itel S21 , Itel A44 Pro കൂടാതെ Itel Wish A41. പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഐടെൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Itel A20 , itel A23 Pro കൂടാതെ ഐടെൽ A22 Pro ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഐടെൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Itel it1518 , Itel S42 കൂടാതെ ഐടെൽ A48 വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഐടെൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഐടെൽ Vision 2S , ഐടെൽ A48 കൂടാതെ itel A23 Pro ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest itel Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ