പുതിയ ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും സഹായിക്കുന്നതാണ് . ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻ‌ഫിനിക്സ് മൊബൈൽ‌ ഫോണുകളുടെ വില പട്ടിക നിങ്ങൾക്ക്‌ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഡിജിറ്റ് ടീം ഈ പട്ടിക പ്രത്യേകമായി ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു . നിങ്ങൾ Read More...

Specs. Score
59
Specs. Score
33
Specs. Score
47
Advertisements
Specs. Score
56
Specs. Score
63
Specs. Score
64
Advertisements
Specs. Score
45
Specs. Score
57
Specs. Score
58
Advertisements
Specs. Score
56

List Of infinix Mobile Phones in India Updated on 22 May 2022

infinix Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
ഇൻഫിനിക്സ് Hot 9 Tatacliq ₹ 10499
ഇൻഫിനിക്സ് Smart 4 Tatacliq ₹ 7990
ഇൻഫിനിക്സ് Hot S3X flipkart ₹ 10999
Infinix Zero 5 Pro flipkart ₹ 19999
ഇൻഫിനിക്സ് Note 11s flipkart ₹ 12999
ഇൻഫിനിക്സ് Note 5 Stylus amazon ₹ 12900
ഇൻഫിനിക്സ് Hot 10T NA NA
ഇൻഫിനിക്സ് S5 flipkart ₹ 9599
ഇൻഫിനിക്സ് Zero 8 NA NA
Infinix Zero 5 NA NA

infinix Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഇൻഫിനിക്സ് Hot 9 , ഇൻഫിനിക്സ് Smart 4 കൂടാതെ ഇൻഫിനിക്സ് Hot S3X പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഇൻഫിനിക്സ് Smart HD 2021 , ഇൻഫിനിക്സ് Smart 2 കൂടാതെ ഇൻഫിനിക്സ് Smart 5A ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Infinix Zero 5 Pro , ഇൻഫിനിക്സ് Zero 5G കൂടാതെ ഇൻഫിനിക്സ് Note 11s വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഇൻഫിനിക്സ് Hot 11 2022 , ഇൻഫിനിക്സ് Zero 5G കൂടാതെ ഇൻഫിനിക്സ് Note 11 ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest infinix Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ