ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ;ഈ ചെറിയ ഓഫറുകൾ നിർത്തലാക്കി

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 21 Jul 2020
HIGHLIGHTS
  • ജിയോയുടെ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടു ഓഫറുകൾ നിർത്തലാക്കി

  • 49 രൂപയുടെ കൂടാതെ 69 രൂപയുടെ ഓഫറുകൾ ആണ് നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നത്

ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ;ഈ ചെറിയ ഓഫറുകൾ നിർത്തലാക്കി
ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ;ഈ ചെറിയ ഓഫറുകൾ നിർത്തലാക്കി

ജിയോയുടെ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു ചെറിയ ഓഫറുകൾ ഇപ്പോൾ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു .49 രൂപയുടെ കൂടാതെ 69 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓഫറുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നത് .ഇപ്പോൾ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് 75 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് .കൂടാതെ 185 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ വരെ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .

ജിയോ ഫോൺ 75 രൂപ ഓഫറുകൾ 

75 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 0.1 GB per day ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ജിയോയിൽ നിന്നും ജിയോയിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗും കൂടാതെ മറ്റു കണക്ഷനുകളിലേക്കു  500 മിനിറ്റും കോളുകളും ഈ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .ഈ ഓഫറുകളുടെ വാലിഡിറ്റി ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലാഭിക്കുന്നത് 28 ദിവസ്സത്തേക്കാണ് .കൂടാതെ 50 sms & ജിയോ ആപ്ലികേഷനുകൾ (Complimentary subscription) ലഭിക്കുന്നത് .

ജിയോ ഫോൺ 125  രൂപ ഓഫറുകൾ 

125  രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 0.5 GB per day ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ജിയോയിൽ നിന്നും ജിയോയിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗും കൂടാതെ മറ്റു കണക്ഷനുകളിലേക്കു  500 മിനിറ്റും കോളുകളും ഈ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .ഈ ഓഫറുകളുടെ വാലിഡിറ്റി ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലാഭിക്കുന്നത് 28 ദിവസ്സത്തേക്കാണ് .കൂടാതെ 300 sms & ജിയോ ആപ്ലികേഷനുകൾ (Complimentary subscription) ലഭിക്കുന്നത് .

ജിയോ ഫോൺ 155  രൂപ ഓഫറുകൾ 

155  രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 1GB per day ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ജിയോയിൽ നിന്നും ജിയോയിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗും കൂടാതെ മറ്റു കണക്ഷനുകളിലേക്കു  500 മിനിറ്റും കോളുകളും ഈ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .ഈ ഓഫറുകളുടെ വാലിഡിറ്റി ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലാഭിക്കുന്നത് 28 ദിവസ്സത്തേക്കാണ് .കൂടാതെ ദിവസ്സേന 100 sms & ജിയോ ആപ്ലികേഷനുകൾ (Complimentary subscription) ലഭിക്കുന്നത് .

മറ്റു ജിയോ ഓഫറുകൾ 

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Jio Discontinues Its Rs. 49 And Rs. 69 Plans
Tags:
reliance jio jiophone all in one plans
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status