ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇವೇಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಿನ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫರ್ ಫೋನ್ಗಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ.

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 17 Oct 2017
ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇವೇಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಿನ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫರ್ ಫೋನ್ಗಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ.

ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇವೇಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಿನ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫರ್ ಫೋನ್ಗಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ.

ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 46,000/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29,990/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1025 ರಂತೆ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 16010/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 8990/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5990/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 291 ರಂತೆ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 3000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 8490/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6990/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 339 ರಂತೆ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 1500/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ..

ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 16,900/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15,900/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2650 ರಂತೆ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 1000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 15,900/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14,900/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 723 ರಂತೆ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 1000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 22,300/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20,900/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1014 ರಂತೆ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 1400/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 12,300/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11,490/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 558 ರಂತೆ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 810/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 14,400/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12,990/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 630 ರಂತೆ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 1410/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • Samsung Galaxy On Nxt (32GB).

ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 19,061/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15,800/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 765 ರಂತೆ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 3910/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 34,000/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29,990/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1022 ರಂತೆ No Cost EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 4010/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Samsung Galaxy J7 Nxt Key Specs, Price and Launch Date

Price:
Release Date: 24 Jul 2017
Variant: 16GB
Market Status: Launched

Key Specs

 • Screen Size Screen Size
  5.5" (720 x 1280)
 • Camera Camera
  13 | 5 MP
 • Memory Memory
  16 GB/2 GB
 • Battery Battery
  3000 mAh
logo
Ravi Rao

email

Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements

LATEST ARTICLES ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Advertisements

ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Samsung Galaxy M21 (Midnight Blue, 4GB RAM, 64GB Storage)
Samsung Galaxy M21 (Midnight Blue, 4GB RAM, 64GB Storage)
₹ 12499 | $hotDeals->merchant_name
Redmi 9 Power (Electric Green, 4GB RAM, 64GB Storage) - 6000mAh Battery |FHD+ Screen| 48MP Quad Camera
Redmi 9 Power (Electric Green, 4GB RAM, 64GB Storage) - 6000mAh Battery |FHD+ Screen| 48MP Quad Camera
₹ 9999 | $hotDeals->merchant_name
Samsung Galaxy M31 (Space Black, 6GB RAM, 64GB Storage)
Samsung Galaxy M31 (Space Black, 6GB RAM, 64GB Storage)
₹ 12999 | $hotDeals->merchant_name
DMCA.com Protection Status