തകർപ്പൻ 2020 ഓഫർ ;1.5ജിബി ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക് ജിയോ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 03 Jan 2020
HIGHLIGHTS
  • ജിയോയുടെ പുതിയ ഓഫറുകൾ നോക്കാം

തകർപ്പൻ 2020 ഓഫർ ;1.5ജിബി ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക് ജിയോ
തകർപ്പൻ 2020 ഓഫർ ;1.5ജിബി ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക് ജിയോ

ജിയോയുടെ പുതിയ ഓഫറുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതിൽ 1 വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ വരെ ലഭ്യമാകുന്ന ഓഫറുകൾ ആണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് .2020 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ തുടങ്ങി 199 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ വരെ ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകൾ ആണിത് .ഈ ഓഫറുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ദിവസ്സേന 1.5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഓഫറുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .

2020 രൂപയുടെ ഓഫറുകൾ ആണ് ഇതിൽ ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് .2020 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദിവസ്സേന 1.5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ ,അൺലിമിറ്റഡ് ജിയോയിൽ നിന്നും ജിയോയിലേക്ക് കൂടാതെ 12,000 മിനുട്ട് മറ്റു നെറ്റ് വർക്കുകളിലേക്കും ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .547.5ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഈ ഓഫറുകളിൽ മുഴുവനായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .കൂടാതെ 365 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ഇതിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

അടുത്തതായി ഈ ഓഫറുകളിൽ പറയേണ്ടത് ജിയോയുടെ തന്നെ 555 രൂപയുടെ ഓഫറുകൾ ആണ് .ഈ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദിവസ്സേന 1.5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ ,അൺലിമിറ്റഡ് ജിയോയിൽ നിന്നും ജിയോയിലേക്ക് കൂടാതെ  3,000  മിനുട്ട് മറ്റു നെറ്റ് വർക്കുകളിലേക്കും ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .126 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഈ ഓഫറുകളിൽ മുഴുവനായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .കൂടാതെ 84 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ഇതിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

അടുത്തതായി ഈ ഓഫറുകളിൽ പറയേണ്ടത് ജിയോയുടെ തന്നെ 399 രൂപയുടെ ഓഫറുകൾ ആണ് .ഈ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദിവസ്സേന 1.5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ ,അൺലിമിറ്റഡ് ജിയോയിൽ നിന്നും ജിയോയിലേക്ക് കൂടാതെ  2,000  മിനുട്ട് മറ്റു നെറ്റ് വർക്കുകളിലേക്കും ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .84  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഈ ഓഫറുകളിൽ മുഴുവനായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .കൂടാതെ 56  ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ഇതിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

അവസാനമായി 199 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഓഫറുകൾ ആണ് .199 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദിവസ്സേന 1.5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ ,അൺലിമിറ്റഡ് ജിയോയിൽ നിന്നും ജിയോയിലേക്ക് കൂടാതെ  1,000  മിനുട്ട് മറ്റു നെറ്റ് വർക്കുകളിലേക്കും ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .42 ജിബിയ്ട്ട് ഡാറ്റയാണ് മുഴുവനായി ഇതിൽ 28 ദിവസത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status