398 രൂപയുടെ അൺലിമിറ്റഡ് ബിഎസ്എൻഎൽ ധമാക്ക ഓഫറുകൾ ഇതാ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 27 Jan 2021
HIGHLIGHTS
  • ബിഎസ്എൻഎൽ നൽകുന്ന പുതിയ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപഭോതാക്കൾക്കായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു ,398 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിലാണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ഇപ്പോൾ ബിഎസ്‌എൻഎൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്

  • ബിഎസ്എൻഎൽ നൽകുന്ന പുതിയ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപഭോതാക്കൾക്കായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു ,398 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിലാണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ഇപ്പോൾ ബിഎസ്‌എൻഎൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്

398 രൂപയുടെ അൺലിമിറ്റഡ് ബിഎസ്എൻഎൽ ധമാക്ക ഓഫറുകൾ ഇതാ
398 രൂപയുടെ അൺലിമിറ്റഡ് ബിഎസ്എൻഎൽ ധമാക്ക ഓഫറുകൾ ഇതാ

ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതാ പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഇപ്പോൾ ബിഎസ്എൻഎൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് 398 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളാണ് .398 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗ് കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ്സേന സൗജന്യ SMS എന്നിവയും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണു്.30 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .കൂടാതെ തിരെഞ്ഞെടുത്ത സർക്കിളുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കുന്നത് 

ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബ്രോഡ് ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ 

ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതാ പുതിയ പരിഷ്ക്കരിച്ച ബ്രോഡ് ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു .Bharat Fiber FTTH ബ്രോഡ് ബാൻഡ് പ്ലാനുകളാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച സ്പീഡുകൾക്ക് ഒപ്പം 4ടി ബി വരെ ഡാറ്റയും ഈ പുതിയ പ്ലാനുകളിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് .ചെന്നൈ സർക്കിളുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ബിഎസ്എൻഎൽ നൽകുന്ന Bharat Fiber FTTH ന്റെ പ്രേതെക പ്ലാനുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .

499 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ Bharat Fiber FTTH ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 100ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ 50Mbps സ്പീഡിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് .എന്നാൽ നേരത്തെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത് 20 Mbps സ്പീഡിലാണ്.അടുത്തതായി 779 രൂപയുടെ ബിഎസ്എൻഎൽ Bharat Fiber FTTH പ്ലാനുകളാണ് .779 രൂപയുടെ ബിഎസ്എൻഎൽ Bharat Fiber FTTH പ്ലാനുകളിൽ 300ജിബി ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത് .

അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 100 Mbps സ്പീഡിലാണ്.എന്നാൽ നേരത്തെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത് 50 Mbps സ്പീഡിലായിരിക്കുന്നു .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ 300 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക്  5 Mbps സ്പീഡിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .നേരത്തെ ഇത് 2 Mbps സ്പീഡിലായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്‌നി ഹോട്ട് സ്റ്റാർ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ് .

അടുത്തതായി 949 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .ഈ പ്ലാനുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 500 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 100 Mbps സ്പീഡിലാണ്.എന്നാൽ നേരത്തെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത് 50 Mbps സ്പീഡിലായിരിക്കുന്നു .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ 500 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക്  10Mbps സ്പീഡിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഡാറ്റയിൽ 1227 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളും കൂടാതെ 1999 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

logo
Anoop Krishnan

email

Web Title: BSNL New Prepaid Plans With Unlimited Data
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status