75ജിബി ഡാറ്റ ഫ്രീ ;വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതാ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 17 Aug 2022
HIGHLIGHTS
  • വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ ഡാറ്റ

  • 75 ജിബി ഡാറ്റ വരെ ഇപ്പോൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു

75ജിബി ഡാറ്റ ഫ്രീ ;വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതാ
75ജിബി ഡാറ്റ ഫ്രീ ;വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതാ

വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ സൗജന്യ ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാനുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു .50 ജിബി ഡാറ്റ കൂടാതെ 75 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നത് .രണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ആണ് വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ സൗജന്യ ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നത് .1449 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ കൂടാതെ 2899 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ആണ് ഈ സൗജന്യ ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നത് .

1449 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 1.5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് എന്നിവയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ്സേന 100 SMS ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .180 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .ഈ 1449 രൂപയുടെ വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് ഒപ്പം 50 ജിബിയുടെ സൗജന്യ ഡാറ്റയും ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

അടുത്തതായി വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 2899 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ ആണ് .ഈ  പ്ലാനുകളിൽ വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 1.5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് എന്നിവയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ്സേന 100 SMS ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

365  ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .കൂടാതെ ഈ 2899  രൂപയുടെ വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് ഒപ്പം 75 ജിബിയുടെ സൗജന്യ ഡാറ്റയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Vi is offering free data of up to 75GB with two prepaid plans
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager  (Green)
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager (Green)
₹ 175 | $hotDeals->merchant_name
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
₹ 140 | $hotDeals->merchant_name
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack  (Black, Black, 25 L)
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
₹ 275 | $hotDeals->merchant_name
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager  (Black)
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
₹ 6199 | $hotDeals->merchant_name
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
₹ 15499 | $hotDeals->merchant_name