പാൻ കാർഡ് Aadhaarമായി മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെ അറിയാം!

Nisana Nazeer മുഖേനെ | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 24 Mar 2023 20:22 IST
HIGHLIGHTS
 • മാർച്ച് 31 വരെയാണ് കാർഡുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി

 • മാർച്ച് 31ന് അകം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് അസാധുവാകും

 • പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം

പാൻ കാർഡ് Aadhaarമായി മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെ അറിയാം!
പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡു (Aadhaar Card) മായി നിങ്ങളുടെ പാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ഈസിയായി ഓൺലൈനിൽ പരിശോധിക്കാം. ആദായ നികുതി റീട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതും ബാങ്കിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും പാൻ കാർഡ് (Pan Card) ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ആധാർ കാർഡും (Aadhaar Card) പാൻ കാർഡും (Pan Card) തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് 31ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു നിർദേശം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പിഴയോടെ 2023 മാർച്ച് 31 വരെ ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ആധാറും (Aadhaar Card) പാൻ കാർഡും (Pan Card) ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ പിഴകൾ ഒഴിവാക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും ലിങ്ക് ചെയ്തതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇ-ഫയലിംഗ് പോർട്ടൽ കയറുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പരിൽ നിന്ന് മെസേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഓൺലൈനായി സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം

 • UIDAI ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ (https://uidai.gov.in/) കയറുക
 • ആധാർ സർവ്വീസസ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്  ആധാർ ലിങ്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ്" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ നൽകി "ഗെറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • സെക്യൂരിറ്റി വേരിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പറും ക്യാപ്‌ച കോഡും നൽകുക.
 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ-പാൻ ലിങ്കിങ് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ "ഗെറ്റ് ലിങ്കിങ് സ്റ്റാറ്റസ്" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ ആധാറും പാൻ കാർഡും ലിങ്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാണിക്കും.
 • എൻഎസ്‌ഡിഎൽ ഇ-ഗവേണൻസ് വെബ്‌സൈറ്റ് (https://www.nsdl.com/) വഴിയും നിങ്ങളുടെ ആധാറിന്റെയും പാൻ കാർഡിന്റെയും ലിങ്കിങ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.


എസ്എംഎസ് വഴി സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം

 • മെസേജ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് UIDPAN എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സ്‌പെയ്‌സ് കൊടുക്കുക.
 • സ്‌പെയ്‌സിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ നൽകുക.
 • മറ്റൊരു സ്‌പെയ്‌സിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ 10 അക്ക പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (പാൻ) നൽകുക.
 • എസ്എംഎസ് UIDPAN 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ 10 അക്ക പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നായിരിക്കും.
 • 567678 അല്ലെങ്കിൽ 56161 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ്എംഎസ് അയയ്‌ക്കുക.
 • ഈ സർവ്വീസിൽ നിന്നുള്ള റിപ്ലെയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ പാൻ നിങ്ങളുടെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകം ഡാറ്റ ബേസിൽ ആധാർറും പാനും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയ മെസേജ് വരും.
 • നിങ്ങളുടെ പാൻ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള മെസേജ് ലഭിക്കും.
Nisana Nazeer
Nisana Nazeer

Email Email Nisana Nazeer

WEB TITLE

How to check whether Pan Card is linked with Aadhaar Card

Advertisements

ട്രെൻഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

ഏറ്റവും പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ വ്യൂ ഓൾ

VISUAL STORY വ്യൂ ഓൾ