സ്മാർട്ട് ലൈറ്റുകളും ,ഗെയിമിങ് ഉത്പന്നങ്ങളും ഈദ് ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം
News

സ്മാർട്ട് ലൈറ്റുകളും ,ഗെയിമിങ് ഉത്പന്നങ്ങളും ഈദ് ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം

Anoop Krishnan  | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 15 Jun 2018

ഇന്നത്തെ paytm ഓഫറുകളിൽ സ്‌പീക്കറുകളും ,ഹെഡ് ഫോണുകളും .paytm പുതിയ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ വഴിയാണ് സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് .ഇന്നത്തെ ഓഫറുകളിൽ മികച്ച പവർ ബാങ്കുകൾ ആണുള്ളത് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകൾ,പവർ ബാങ്കുകൾ ,സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഹെഡ് ഫോണുകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പോൾ paytm മാൾ വഴി വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .
 
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും മികച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് paytm TC ഓഫറുകളിൽ ബുക്കിംഗ് നടത്തുവാൻ  സാധിക്കുന്നതാണ് . Paytm മാൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ടെലിവിഷനുകൾ കൂടാതെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കൂടാതെ മറ്റു ഉത്പന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ  വാങ്ങിക്കുന്നതിനു  ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് .

 

 

1.  32 Ohm,91 db,20-20 Khz  സവിശേഷതകളോടെ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു മികച്ച ഗെയിമിങ് ഹെഡ് ഫോൺ ആണ് ഇത് .വിലക്കുറവിൽ ഗെയിമിങ് ഹെഡ് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ Zebronics Brio Multimedia Headphone With Mic (Black) ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .WORLDSTORE എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ  ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

2.  3.5mm നേടി സ്റ്റീരിയോ ഹെഡ് ഫോണുകൾ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം .വിലക്കുറവിൽ ഗെയിമിങ് ഹെഡ് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ Lupuss G1 3.5mm Stereo Gaming Headphone (Black)ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .WORLDSTORE എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ  ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

3. സോണിയുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മികച്ച ഹെഡ് ഫോൺ , വിലക്കുറവിൽ ഗെയിമിങ് ഹെഡ് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ Wired Gaming Headsets Mic Headphones for Sony PS4 ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .WORLDSTORE എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ  ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

4. സോണിയുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് അനിയോജ്യമായ ഒരു മികച്ച ഉത്പന്നമാണിത് .വിലക്കുറവിൽ ഗെയിമിങ് ഹെഡ് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ Wired Gaming Headset Earphone with Microphone for SONY PlayStation4 PC ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .WORLDSTORE എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ  ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

5. 3.5mm നേടി സ്റ്റീരിയോ ഹെഡ് ഫോണുകൾ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം .വിലക്കുറവിൽ ഗെയിമിങ് ഹെഡ് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ Wired Monaural Single-sided Gaming Headset with Mic for Sony PS4ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .WORLDSTORE എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ  ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

6.  ഹെഡ് ഫോണുകൾ  ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്  ഇവിടെ ഇതാ ,വിലക്കുറവിൽ ഗെയിമിങ് ഹെഡ് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ Wired Microphone Gaming Headphones for Sony PS4 ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .WORLDSTORE എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ  ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

7. എല്ലാത്തരം ഹെഡ് ഫോണുകൾക്കും അനിയോജ്യമായ ഒരു ഹെഡ് ഫോൺ ആണിത് ,വിലക്കുറവിൽ ഗെയിമിങ് ഹെഡ് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ DELUXE HEADSET HEADPHONES with MICROPHONE VOLUME CONTROL for PS4 CONTROLLER ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .WORLDSTORE എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ  ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

8 .വീടുകളിലെ അലങ്കാരത്തിനും അതുപോലെ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച സ്മാർട്ട് ലൈറ്റ് ആണ് ZARSA Mushroom Shaped Led Color Changing Night Lamp With Auto On/Off Sensor.ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നു .ഈ ഉത്പന്നത്തിനു ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് WSAVEMORE എന്ന കോഡുപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് .വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

9. വാട്ടർ പ്രൂഫ് സംവിധാനത്തോടുകൂടി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു മികച്ച സ്മാർട്ട് ലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് Waterproof Smart Solar Lamp Auto On/Off Outdoor Lighting.ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നു .ഈ ഉത്പന്നത്തിനു ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്  HOMEMALL15  എന്ന കോഡുപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് .വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

10. പവർ സേവർ ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഇവിടെ WARM WHITE Four-Leaf Clover Led Night Lights PIR Intelligent LED Human Body Motion Induction Lamp Wall Sconce Bedside Decoration Lighting.ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നു .ഈ ഉത്പന്നത്തിനു ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്  WORLDSTORE  എന്ന കോഡുപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് .വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

11. ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സ്മാർട്ട് ലൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് .Style Maniac Music Flowerpot Rechargeable Battery Table Lamp Musical Flower Pot Home Decor - Lights & Lamps Plastic Vase ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നു .ഈ ഉത്പന്നത്തിനു ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്  WORLDSTORE    എന്ന കോഡുപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് .വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

12. അടുക്കള കൂടാതെ ബെഡ്റൂമിലെ ആവിശ്യങ്ങൾക്ക് അനിയോജ്യമായ ചെറിയ സ്മാർട്ട് ലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് Battery Operated Wireless Motion Sensor Activated LED Wall Sconce Night Light Auto On/Off for Bedroom Hallway Cabinet Kitchen.ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നു .ഈ ഉത്പന്നത്തിനു ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്  WORLDSTORE    എന്ന കോഡുപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് .വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

13. നല്ല ക്വാളിറ്റി കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ലൈറ്റ് ആണ് WHITE High Quality Human Body PIR Motion Sensor Night Light Four Leaf Clover lamps Body Sensor Smart Lights.ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നു .ഈ ഉത്പന്നത്തിനു ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്  WORLDSTORE    എന്ന കോഡുപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് .വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക .

14. പവർ സേവർ ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഇവിടെ 3Pcs Smart Sensor Auto ON/OFF Night Light Lamp # Yellow.ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നു .ഈ ഉത്പന്നത്തിനു ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്  WORLDSTORE  എന്ന കോഡുപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് .വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക . 

15. 3D രീതിയിലുള്ള തകർപ്പൻ ഡിസൈൻ സ്മാർട്ട് ലൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാം .7 Color 3D Night Lights Superman Illusion LED Lamp Home Decorഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നു .ഈ ഉത്പന്നത്തിനു ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്  WORLDSTORE  എന്ന കോഡുപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് .വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ Click ചെയ്യുക . 

വേറെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക 

Note : ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ Paytm Tc അനുസരിച്ചു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളു 

logo
Anoop Krishnan

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership — the 9.9 kind Building a leading media company out of India. And, grooming new leaders for this promising industry

DMCA.com Protection Status