ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

മുഖേനെ Anoop Krishnan | അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു May 12 2021
Slide 1 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

ജിയോയുടെ പുതിയ ഓഫറുകൾ ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു .ജിയോ ഫോൺ ഓഫറുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് .ജനുവരി മാസ്സത്തിൽ ആയിരുന്നു ജിയോയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ എല്ലാം തന്നെ ലിമിറ്റഡ് കോളുകളിൽ നിന്നും അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളിലേക്കു എത്തിയിരുന്നത് .എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജിയോയുടെ ഫോൺ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകളും എത്തിയിരിക്കുന്നു .

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 2 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

മൂന്നു പ്ലാനുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ജിയോയുടെ ഫോൺ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നത് .അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓഫറുകൾ 1999 രൂപയുടേതാണ് .1999 രൂപയ്ക്ക് സൗജന്യമായി ജിയോയുടെ ഫോണുകളും 

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

 

Slide 3 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് എന്നിവ 24 മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .അതായത് 2 വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ഈ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 4 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1499 രൂപയുടെ ഓഫറുകളാണ് .1499 രൂപയുടെ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ജിയോയുടെ ഫോൺ ലഭിക്കുന്നു .

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 5 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് 12 മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതായത് 1 വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നു .

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

 

Slide 6 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

അടുത്തതായി ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 749 രൂപയുടെ ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകളാണ് .ഈ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് സൗജന്യ ഫോൺ ലഭിക്കുകയില്ല .

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 7 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

എന്നാൽ 749 രൂപയുടെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് ,ഡാറ്റ എന്നിവ 1 വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .

 

Slide 8 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

മൂന്നു പ്ലാനുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ജിയോയുടെ ഫോൺ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നത് .അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓഫറുകൾ 1999 രൂപയുടേതാണ് .1999 രൂപയ്ക്ക് സൗജന്യമായി ജിയോയുടെ ഫോണുകളും കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് എന്നിവ 24 മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .അതായത് 2 വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ഈ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 9 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്


മറ്റു ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ നോക്കാം 

ജിയോയുടെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ വളരെ ലാഭകരമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് 11 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .11 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .നേരത്തെ 800എം ബി ആയിരുന്നു ഈ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്ലാൻ ആണ് 21 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നത് .

Slide 10 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

21 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത് .അടുത്തതായി ലഭിക്കുന്നത് 51 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .51 രൂപയുടെ ഡാറ്റ വൗച്ചർ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 6 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അടുത്തതായി ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 101 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിലാണ് .101 രൂപയുടെ ഡാറ്റ വൗച്ചർ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് 12 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് .

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 11 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

365 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് 2599 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ .2599 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗ് കൂടാതെ ദിവസ്സേന 2 ജിബി ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നു .റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 12 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

അടുത്തതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് 149 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .149 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗ് ഏത് നെറ്റ് വർക്കുകളിലേക്കും 24 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .

Slide 13 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

ദിവസ്സവും 1 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ..റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 14 - ജിയോ ബമ്പർ ദിവസ്സേന 2ജിബിയുടെ ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക്

അടുത്തായി 199 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളാണ് .199 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗ് ഏത് നെറ്റ് വർക്കുകളിലേക്കും 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .ദിവസ്സവും 1.5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .

റിലേറ്റഡ് / ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോറീസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ജനപ്രിയ ഫോട്ടോ കഥകൾ

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

9.9 മീഡിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് .ഈ ഇഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇത് .

DMCA.com Protection Status