ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

മുഖേനെ Anoop Krishnan | അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു Jun 28 2021
Slide 1 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

റിലയൻസ് ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതാ പുതിയ 5 ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .കഴിഞ്ഞ ദിവസ്സമായിരുന്നു ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് മികച്ച ഓഫറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് .രണ്ടു വർഷം വരെ വാലിഡിറ്റി ലഭിച്ചിരുന്ന പ്ലാനുകൾ ആയിരുന്നു റിലയൻസ് ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത് .എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ 22 രൂപ മുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ പ്ലാൻ ഓഫറുകളും റിലയൻസ് ജിയോ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു .ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാം .

Slide 2 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്നത് 22 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .22 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 2 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് .

 

Slide 3 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

അടുത്തതായി റിലയൻസ് ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 52 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .52 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 6 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതിനും ലഭിക്കുന്നത് .

Slide 4 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

മൂന്നാമതായി ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 72 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .72 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 0.5GB യുടെ ഡാറ്റയാണ് .

Slide 5 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

അതുപോലെ തന്നെ 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളും ലഭ്യമാകുന്നത് .അടുത്തതായി ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 102 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .

Slide 6 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

102 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 1 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് .

Slide 7 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

അവസാനമായി ലഭിക്കുന്നത് 152 രൂപയുടെ ഡാറ്റ പ്ലാനുകളാണ് ,152 രൂപയുടെ ഡാറ്റ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 2 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കുന്നത് .

Slide 8 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

ദിവസ്സേന 3ജിബി ഡാറ്റ വീതം 365 ദിവസത്തേക്ക് 

ജിയോയുടെ വാർഷിക പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ ഇതാ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .1 വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .

Slide 9 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

3499 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിലാണ് ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ദിവസേന 3 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റയും കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗും ലഭിക്കുന്നത് .365 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .

 

 

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

 

Slide 10 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

.മുഴുവനായി 1095 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നതാണ് .റിയലൻസ് ജിയോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ് സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ ഈ ഓഫറുകൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

 

Slide 11 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

740ജിബി 4ജി ലഭിക്കുന്ന ജിയോയുടെ തകർപ്പൻ പ്ലാനുകൾ ഇതാ

ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഒരു ഓഫർ ആണ് 2599  രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് .2599  രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 2  ജിബിയുടെ ജി ഡാറ്റയാണ് .

 

 

Slide 12 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകളും ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

 

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 13 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

2599  രൂപയുടെ ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് ജിയോ നൽകുന്നത് 365  ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് .

 

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 14 - ജിയോ ബമ്പർ ;ഇതാ 1095 ജിബിയുടെ 4ജി ഡാറ്റ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു

.10 ജിബി ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .മുഴുവനായി 740  ജിബി ഡാറ്റ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .റിയലൻസ് ജിയോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ് സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ ഈ ഓഫറുകൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

റിലേറ്റഡ് / ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോറീസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ജനപ്രിയ ഫോട്ടോ കഥകൾ

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

9.9 മീഡിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് .ഈ ഇഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇത് .

DMCA.com Protection Status