ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു Sep 30 2021
Slide 1 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതാ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ഓഫറുകളാണ് ജിയോ ഫ്രീഡം ഓഫറുകൾ .ഈ ഓഫറുകളുടെ സവിശേഷത എന്തെന്നാൽ ഈ ഓഫറുകളിൽ ഡാറ്റ ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നതാണ് .127 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,247 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,447 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,597 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,2397 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ ഫ്രീഡം ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .ജിയോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ് സൈറ്റ് ,ആപ്ലികേഷനുകൾ വഴി റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്യാവുന്നതാണ് .റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 2 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

127 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ കൂടാതെ 12 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 15 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് .റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 3 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

എന്നാൽ ഈ 12 ജിബി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ ടിവി ,ജിയോ സിനിമ അടക്കമുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 247 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ ആണ് .

 

Slide 4 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

247 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ കൂടാതെ 25  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 30 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

Slide 5 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

എന്നാൽ ഈ 25 ജിബി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ്സേന 100 sms, ജിയോ ടിവി ,ജിയോ സിനിമ അടക്കമുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

Slide 6 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 447 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം പ്ലാനുകൾ ആണ് .447  രൂപയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ കൂടാതെ 50 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .

 

Slide 7 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

കൂടാതെ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 60 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് .എന്നാൽ ഈ 50 ജിബി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ്സേന 100 sms, ജിയോ ടിവി ,ജിയോ സിനിമ അടക്കമുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

 

Slide 8 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 597  രൂപയുടെ ഫ്രീഡം പ്ലാനുകൾ ആണ് . 597 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ കൂടാതെ 75  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .

 

Slide 9 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

കൂടാതെ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 90 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് .അവസാനമായി ലഭിക്കുന്നത് 2397 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ആണ് .ഈ പ്ലാനുകളിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ് കൂടാതെ 365 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ എന്നിങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് .1 വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്നതാണ് .

 

Slide 10 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

 

 

 

 

 

 

 


ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഓഫറുകൾ റിലയൻസ് ജിയോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ് സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ തന്നെ റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 

Slide 11 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ ഇതാ

IPL വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു .ഇപ്പോൾ IPL ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ വഴി കാണുന്നവർക്ക് ജിയോ നൽകുന്ന ഓഫറുകളും .സൗജന്യമായി ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ജിയോ ഓഫറുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഓഫറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം .ഇപ്പോൾ 499 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ മുതൽ 2599 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ വരെ ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാം 

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 12 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന ഓഫർ 499 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ആണ് .499 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ 6 ജിബിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റയും കൂടാതെ ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും ലഭിക്കുന്നതാണ് .28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് 

 

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 13 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

അടുത്തതായി ലഭിക്കുന്നത് 666  രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ആണ് .666  രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 2  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്  ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും ലഭിക്കുന്നതാണ് .56 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 14 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

അടുത്തതായി ലഭിക്കുന്നത് 888  രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ആണ് .888 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 2  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്  ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും ലഭിക്കുന്നതാണ് .84 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് .റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Slide 15 - ജിയോ നൽകുന്ന ഐ പി എൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ

അവസാനമായി  ലഭിക്കുന്ന ഓഫർ 2599 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ആണ് .2599  രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ 10 ജിബിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റയും കൂടാതെ ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും ലഭിക്കുന്നതാണ് .365  ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് .മറ്റു  റീചാർജുകൾക്ക് 

റിലേറ്റഡ് / ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോറീസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ജനപ്രിയ ഫോട്ടോ കഥകൾ

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

9.9 മീഡിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് .ഈ ഇഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇത് .

DMCA.com Protection Status