ജിയോ ഇനിമുതൽ 3G സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ?

മുഖേനെ Anoop Krishnan | അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു Jul 14 2017
ജിയോ ഇനിമുതൽ 3G സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ?

3ജി ഫോണുകളിൽ ജിയോ ലഭ്യമാക്കുമെന്നു സൂചനകൾ " ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഓഫർ '

ജിയോ ഇനിമുതൽ 3G സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ?

3ജി സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൈവശമുള്ളവർക്കായി ഒരു സന്തോഷവാർത്ത തന്നെയാണിത്

 

ജിയോ ഇനിമുതൽ 3G സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ?

ജിയോ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ 3ജി സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ

 

ജിയോ ഇനിമുതൽ 3G സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ?

ജനുവരി മുതൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ശ്രമങ്ങൾ 

ജിയോ ഇനിമുതൽ 3G സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ?

അതിന്നായി നിങ്ങൾ ആദ്യംതന്നെ നിങ്ങളുടെ 3ജി സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ജിയോ4ജിവോയിസ് ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയേണ്ടതാണ് 

ജിയോ ഇനിമുതൽ 3G സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ?

ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് 4ജി സേവനം ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്

 

ജിയോ ഇനിമുതൽ 3G സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ?

ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഓഫർ എന്നപേരിലായിരിക്കും ഇത് പുറത്തിറക്കുക 

ജിയോ ഇനിമുതൽ 3G സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ?

ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല 

റിലേറ്റഡ് / ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോറീസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ജനപ്രിയ ഫോട്ടോ കഥകൾ

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements