5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

മുഖേനെ Anoop Krishnan | അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു Mar 30 2021
Slide 1 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

ബിഎസ്എൻഎൽ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതാ പുതിയ തകർപ്പൻ പുതുക്കിയ പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .1000 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ മുതൽ 5500 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ പ്ലാനുകളാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഇപ്പോൾ 777 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ മുതൽ 16999 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ വരെ ബിഎസ്എൻഎൽ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .കേരള സർക്കിളുകളിൽ അടക്കം ഈ പുതിയ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ .ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാം .

Slide 2 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

ആദ്യം പറയേണ്ടത് 949 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .949 രൂപയുടെ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് പ്ലാനുകളിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 2000 ജിബിയുടെ ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റയാണ് .

 

Slide 3 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

150Mbps ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .ഡാറ്റയുടെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് 10Mbps സ്പീഡിൽ ഈ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .അടുത്തതായി 1000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ബിഎസ്എൻഎൽ നൽകുന്ന മറ്റു ബ്രോഡ് ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ നോക്കാം .

 

Slide 4 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

1000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാനുകളിൽ ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് 777 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .ഈ പ്ലാനുകൾ ഫൈബർ ടി ബി പ്ലാനുകൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് .

 

Slide 5 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

777 രൂപയുടെ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ബിഎസ്എൻഎൽ പ്ലാനുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1000 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതും 100 Mbps  സ്പീഡിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .

 

Slide 6 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

1000 ജിബി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് 5 Mbps സ്പീഡിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . 1000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാനുകളിൽ അടുത്തതായി പറയേണ്ടത്  849 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .

 

Slide 7 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

849 രൂപയുടെ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ബിഎസ്എൻഎൽ പ്ലാനുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1500 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതും 100 Mbps  സ്പീഡിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .

 

Slide 8 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

1500 ജിബി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് 10Mbps സ്പീഡിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഈ മൂന്ന് ഓഫറുകൾ ഇപ്പോൾ 1000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാനുകളാണ് . 

 

Slide 9 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

എന്നാൽ  1277 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 200 Mbps സ്പീഡിൽ 3300 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .

 

Slide 10 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

2499 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് 300 Mbps സ്പീഡിൽ 5500 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയും ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

 

Slide 11 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

ബിഎസ്എൻഎൽ നൽകുന്ന റിവൈസ് ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് പ്ലാനുകളാണ് ഇത് .നിങ്ങളുടെ സർക്കിളുകളിൽ ഈ പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്യുക .

 

Slide 12 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

ബിഎസ്എൻഎൽ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതാ പുതിയ തകർപ്പൻ പുതുക്കിയ പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .1000 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ മുതൽ 5500 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ പ്ലാനുകളാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .

 

Slide 13 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

ഇപ്പോൾ 777 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ മുതൽ 16999 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ വരെ ബിഎസ്എൻഎൽ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .കേരള സർക്കിളുകളിൽ അടക്കം ഈ പുതിയ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ .

 

Slide 14 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു


4ജി തരംഗം ;ബിഎസ്എൻഎൽ 4ജി സർവീസുകൾ ഇന്ത്യമുഴുവനായി എത്തുന്നു

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവീസുകളിൽ ഒന്നാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ .മികച്ച ഓഫറുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് കൂടിയാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ .

Slide 15 - 5500ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ BSNL നൽകുന്നു

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്ത എത്തിയിരിക്കുന്നു .ബിഎസ്എൻഎൽ 4ജി സർവീസുകൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ എത്തിക്കുവാനൊരുങ്ങുകയാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ .രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഇത്തരത്തിൽ 4ജി സർവീസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും സൂചനകൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു .

 

റിലേറ്റഡ് / ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോറീസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ജനപ്രിയ ഫോട്ടോ കഥകൾ

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

9.9 മീഡിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് .ഈ ഇഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇത് .

DMCA.com Protection Status