2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

മുഖേനെ Team Digit | അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു Mar 21 2016
Slide 1 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

2016 നെ സംബധിച്ചടത്തോളം ഒരുപാടു പുതിയ സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ ആണ് മാർകെറ്റിൽ വരാന്നിരികുന്നത്.2016 ലെ ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകളെ കുറിച്ചും ,അതിന്റെ ഫീച്ചർകളെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ മനസിലാക്കാം .

 

Slide 2 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

ഷവൊമി റെഡ്മി നോട്ട് 3

മാർച്ച്‌ 3 നു മാർകെറ്റിൽ വരാന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്‌ ഫോൺ ആണ് ഷവൊമി റെഡ്മി നോട്ട് 3.

 

വിവരങ്ങൾ

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5.5-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ : 1920 x 1080p

എസ് ഓ സി : Qualcomm Snapdragon 650

റാം : 2/3GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 16/32GB

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 16mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 5mp

ബാറ്ററി : 4000mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 5.0.2

Slide 3 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

എൽ ജി G5

വിവരങ്ങൾ

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5.3-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ : 2560 x 1440p

എസ് ഓ സി : Qualcomm Snapdragon 820

റാം : 4GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 32GB

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 16mp + 8mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 8mp

ബാറ്ററി : 2800mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 6.0.1

 

Slide 4 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

ഷവൊമി Mi 5

വിവരങ്ങൾ

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5.15-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ : 1920 x 1080p

എസ് ഓ സി : Qualcomm Snapdragon 820

റാം : 3/ 4GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 32/64128GB

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഇല്ല

റിയർ ക്യാമറ : 16mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 4mp

ബാറ്ററി : 3000mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 6.0

 

Slide 5 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

സാംസങ് ഗ്യാലക്സി S7

വിവരങ്ങൾ

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5.1-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ : 2560 x 1440p

എസ് ഓ സി : Exynos 8890

റാം : 4GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 32/64gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 12mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 5mp

ബാറ്ററി : 3000mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 6.0

Slide 6 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

സാംസങ് ഗ്യാലക്സി S7എഡ്ജ്

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5.5-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ : 2560 x 1440p

എസ് ഓ സി : Exynos 8890

റാം : 4GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 32/64gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 12mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 5mp

ബാറ്ററി : 3600mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 6.0

 

Slide 7 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

ഹെച് പി എലയ്റ്റ് X3

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് :5.96-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ : 2560 x 1440p

എസ് ഓ സി :  Qualcomm Snapdragon 820

റാം : 4GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 64gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 16mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 8mp

ബാറ്ററി : 4150mAh

ഓ എസ് : വിൻഡോസ്‌ 10

 

Slide 8 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

ഹെച് റ്റി സി വൺ X9

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5.5-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ :1920 x 1080p

എസ് ഓ സി : Mediatek Helio X10

റാം : 3GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 32gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 13mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 5mp

ബാറ്ററി : 3000mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 6.0

 

Slide 9 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

സോണി എക്സ്പീരിയ X പെർഫോമൻസ് / X

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ :1920 x 1080p

എസ് ഓ സി : Qualcomm Snapdragon 820 / 650

റാം : 3GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 32/64gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 23mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 13mp

ബാറ്ററി : 2700/2620mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 6.0

 

 

Slide 10 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

സോണി എക്സ്പീരിയXA

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ :1280 x 720p

എസ് ഓ സി : Mediatek Helio P10

റാം : 2GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 16gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 13mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 8mp

ബാറ്ററി : 2300mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 6.0.1

 

 

Slide 11 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

ലെനോവോ വ്യ്ബ് K5 / K5പ്ലസ്‌

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ :1920 x 1080p / 1280 x 720p

എസ ഓ സി :Qualcomm Snapdragon 616 / 415

റാം : 2GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 16gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 13mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 8mp

ബാറ്ററി : 2750mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 5.1

Slide 12 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

ജിഓണി S8

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5.5-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ :1920 x 1080p

എസ് ഓ സി :Mediatek Helio P10

റാം : 4GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 64gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 16mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 8mp

ബാറ്ററി : 3000mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 6.0.1

 

Slide 13 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

സോപോ സ്പീഡ് 8

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5.5-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ :1920 x 1080p

എസ് ഓ സി :Mediatek Helio P10

റാം : 4GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 32gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : NA

റിയർ ക്യാമറ : 21mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 8mp

ബാറ്ററി : 3600mAh

 

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 6.0

 

Slide 14 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

ലെനോവോ വ്യ്ബ് S1 ലയിറ്റ്

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5 -inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ :1920 x 1080p

എസ് ഓ സി :Mediatek MT6753

റാം : 2GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 16gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : NA

റിയർ ക്യാമറ : 13mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 8mp

ബാറ്ററി : 2700mAh

ഓ എസ് : Android 5.1

 

Slide 15 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

സാംസങ് ഗ്യാലക്സി A9 2016

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 6-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ :1920 x 1080p

എസ് ഓ സി : Qualcomm Snapdragon 652

റാം : 3GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 32gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 13mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 5mp

ബാറ്ററി : 4000mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 5.1.1

Slide 16 - 2016 ൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 15 സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ

എൽ ജി K10

ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് : 5.3-inch

സ്ക്രീൻ രേസോലുഷൻ :1280 x 720p

എസ് ഓ സി : Qualcomm Snapdragon 410

റാം : 1/1.1GB

ഇന്റെർണൽ സ്റൊരെജ് : 16gb

മൈക്രോ എസ ഡി സപ്പ്‌ : ഉണ്ട്

റിയർ ക്യാമറ : 13mp

ഫ്രന്റ്‌ ക്യാമറ : 5mp

ബാറ്ററി : 2300mAh

ഓ എസ് : അന്ട്രോയിട് 5.1.1

റിലേറ്റഡ് / ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോറീസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ജനപ്രിയ ഫോട്ടോ കഥകൾ

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

9.9 മീഡിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് .ഈ ഇഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇത് .

DMCA.com Protection Status