ਨਵੀਨਤਮ Water purifier

 • article-imgਫਿਲਟਰ
 • |
 • article-imgਛਾਂਟੀ ਕਰੋ  filterCheck
Features You are looking for
₹23000
 • Purifying Technology NA
 • Total Capacity (L) 10
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 60 W
 • TDS Range 2000 ppm
logo
₹ 23000
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 24500
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹10599
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 7
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ NA
 • TDS Range NA
logo
₹ 10599
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 12712
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 13099
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹13000
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 8.5
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ NA
 • TDS Range NA
₹13000
logo
₹ 13000
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
 • Purifying Technology NA
 • Total Capacity (L) NA
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ NA
 • TDS Range NA
₹11500
 • Purifying Technology NA
 • Total Capacity (L) 4L
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 24 V
 • TDS Range 1800 ppm
₹11500
logo
₹ 11500
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹11999
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 15
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 60 W
 • TDS Range NA
₹11999
logo
₹ 11999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹11999
 • Purifying Technology RO + UV +UF
 • Total Capacity (L) 7
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ NA
 • TDS Range NA
logo
₹ 11999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 13800
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
₹9599
 • Purifying Technology RO + UV
 • Total Capacity (L) 8
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ NA
 • TDS Range NA
logo
₹ 9599
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 10499
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹8999
 • Purifying Technology RO + UF
 • Total Capacity (L) 7
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 30 W
 • TDS Range 2000 ppm
logo
₹ 8999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 9499
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹13495
 • Purifying Technology RO + UF
 • Total Capacity (L) 7
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 60 W
 • TDS Range NA
logo
₹ 13495
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 14534
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)

LATEST Water purifier LIST

Product(punjabi)Seller(punjabi)Price(punjabi)
A.O.Smith Z6+Hot 48-Watt RO Water Purifier amazon23000
ਟਾਟਾ Swach Electric Platina RO 7-Litre amazon10599
ਵਰਲਪੂਲ Minerala Platinum 8.5-Litre RO amazon13000
HUL Pureit Marvella Slim RO NANA
HUL Pureit Marvella Slim RO amazon11500
KENT Pride 15-Litres Mineral RO amazon11999
Eureka Forbes Aquaguard Enhance 35 Watts 7-Litre RO flipkart11999
Blue Star Majesto MA3BSAM02 8-Litre RO Water Purifier amazon9599
Blue Star Aristo (RO+UF) Water Purifier (White) AR3WHAM01 amazon8999
Kent Wonder Plus 7 L RO+UV+UF Water Purifier (White) amazon13495
advertisements
ਡਿਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛੋ
Recent Questions(punjabi)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(punjabi) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Be the first one to post the comment(punjabi)
Post a New Comment(punjabi)
You must be signed in to post a comment(punjabi)
advertisements