ਨਵੀਨਤਮ Washing Machine

 • article-imgਫਿਲਟਰ
 • |
 • article-imgਛਾਂਟੀ ਕਰੋ  filterCheck
Features You are looking for
₹57999
 • Power Cosumption(watts)990 W
 • Maximum RPM1400 rpm
 • Capacity(Kg.)9 KG
 • ਟਾਈਪFully Automatic
₹ 57999
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 57999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 57999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹23999
 • Power Cosumption(watts)220 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ਟਾਈਪFully Automatic
₹ 23999
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 23999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 90000
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹18999
 • Power Cosumption(watts)2100 W
 • Maximum RPM1100 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ਟਾਈਪFully Automatic
₹ 18999
Availabe(punjabi)
₹ 18999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
₹17490
 • Power Cosumption(watts)360 W
 • Maximum RPM1000 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ਟਾਈਪFully Automatic
₹ 17490
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
logo
₹ 16999
Availabe(punjabi)
₹ 17490
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
PopularFilter(punjabi)
₹33590
 • Power Cosumption(watts)300 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ਟਾਈਪFully Automatic
₹ 33590
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 33590
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 35900
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹61300
 • Power Cosumption(watts)300 W
 • Maximum RPM1400 rpm
 • Capacity(Kg.)9 KG
 • ਟਾਈਪAutomatic
₹ 61300
logo
₹ 61300
₹34489
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1400 rpm
 • Capacity(Kg.)8 KG
 • ਟਾਈਪFully Automatic
₹ 34489
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 34489
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 37900
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
₹28836
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ਟਾਈਪFully Automatic
₹ 28836
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 28836
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 35450
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹36999
 • Power Cosumption(watts)2100 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)8 KG
 • ਟਾਈਪFully Automatic
₹ 36999
Availabe(punjabi)
₹ 36999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹25900
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1000 rpm
 • Capacity(Kg.)6.5 KG
 • ਟਾਈਪFully Automatic
₹ 25900
Availabe(punjabi)
₹ 25900
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)

LATEST Washing Machine LIST

Product(punjabi)Seller(punjabi)Price(punjabi)
ਬਾਓਸ਼ 9 kg Inverter Fully Automatic Front Load Washing Machine White (WAT28661IN) amazon57999
ਲੋਇਡ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater White (LWMF70AW) flipkart23999
Midea 7 kg Garment Sterilization Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater Grey (MWMFL070GBFS) flipkart18999
ਮਿਟਾਸ਼ੀ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater Silver (WMFA700K100 FL) amazon16999
ਸੈਮਸੰਗ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater White (WW70J42E0KW/TL) amazon33590
ਸੈਮਸੰਗ 9 kg Fully Automatic Washing Machine with In-built Heater (WW90K54E0UX/TL) flipkart61300
ਬਾਓਸ਼ 8 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine Grey (WAT2846SIN) flipkart34489
ਬਾਓਸ਼ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine Grey (WAK2416SIN) flipkart28836
ਐੱਲ.ਜੀ. 8 kg Inverter Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater White (FHT1208SWW) flipkart36999
ਬਾਓਸ਼ 6.5 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater Grey (WAK2006PIN) flipkart25900
advertisements
ਡਿਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛੋ
Recent Questions(punjabi)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(punjabi) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Be the first one to post the comment(punjabi)
Post a New Comment(punjabi)
You must be signed in to post a comment(punjabi)
advertisements