ਨਵੀਨਤਮ Washing Machine

 • article-imgਫਿਲਟਰ
 • |
 • article-imgਛਾਂਟੀ ਕਰੋ  filterCheck
Features You are looking for
 • Power Cosumption(watts)NA
 • Maximum RPM1000
 • Capacity(Kg.)6.5 KG
 • ਟਾਈਪFully Automatic
ਕੀਮਤ
₹34999
₹35126
 • Power Cosumption(watts)2250 W
 • Maximum RPM1400
 • Capacity(Kg.)8.5
 • ਟਾਈਪWashing Machine
₹ 35126
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 35126
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 36999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹12400
 • Power Cosumption(watts)330 W
 • Maximum RPM680
 • Capacity(Kg.)6 Kgs
 • ਟਾਈਪFully Automatic Top Load
₹ 12400
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 12400
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 14600
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 14640
advertisements
₹16200
 • Power Cosumption(watts)360 W
 • Maximum RPM720
 • Capacity(Kg.)6.5 Kgs
 • ਟਾਈਪFully Automatic Top Load
₹ 16200
Availabe(punjabi)
₹ 16200
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
PopularFilter(punjabi)
₹9375
 • Power Cosumption(watts)340 W
 • Maximum RPM1450
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ਟਾਈਪTop Loading
Availabe(punjabi)
₹ 9375
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 9899
Availabe(punjabi)
₹ 11700
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹35816
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1500
 • Capacity(Kg.)8 Kg
 • ਟਾਈਪFully Automatic Front Load
₹ 35816
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 35816
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 35999
Availabe(punjabi)
₹ 36999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹23603
 • Power Cosumption(watts)2300
 • Maximum RPM1000
 • Capacity(Kg.)6 Kgs
 • ਟਾਈਪFully Automatic Front Load
₹ 23603
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 23603
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 24278
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 25300
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
₹11371
 • Power Cosumption(watts)360 W
 • Maximum RPM740
 • Capacity(Kg.)6.5 Kgs
 • ਟਾਈਪFully Automatic Top Load
₹ 11371
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 11371
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 14400
Availabe(punjabi)
₹ 14990
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹28810
 • Power Cosumption(watts)2150
 • Maximum RPM1200
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ਟਾਈਪWashing Machine
₹ 28810
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 28810
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 30823
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹12911
 • Power Cosumption(watts)70 W
 • Maximum RPM740
 • Capacity(Kg.)6.2
 • ਟਾਈਪFully Automatic Top Load
₹ 12911
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 12911
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 16499
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 16950
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)

LATEST Washing Machine LIST

Product(punjabi)Seller(punjabi)Price(punjabi)
ਆਈ.ਐਫ.ਬੀ. 6.5 Kg Wi-Fi Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (SENORITA ZX) NA34999
ਆਈ.ਐਫ.ਬੀ. 8.5 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (Executive Plus VX, White) paytm35126
ਸੈਮਸੰਗ 6 Kg Fully Automatic ਟੌਪ Load Washing Machine (WA60M4100HY/TL, Imperial Silver) paytm12400
ਆਈ.ਐਫ.ਬੀ. 6.5 kg Fully Automatic ਟੌਪ Load Washing Machine (TL65RCW, Ivory White) paytm16200
ਵਰਲਪੂਲ 7 kg Semi Automatic ਟੌਪ Load Washing Machine (Superb Atom 70S, White And Grey) paytm9375
ਬਾਓਸ਼ 8 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (WAT28461IN, White) paytm35816
ਆਈ.ਐਫ.ਬੀ. 6 Kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (ELENA ਏਕਵਾ SX) paytm23603
ਵਰਲਪੂਲ 6.5 Kg Fully Automatic ਟੌਪ Load Washing Machine (Whitemagic Classic 652SD) paytm11371
ਬਾਓਸ਼ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (WAK24169IN, Silver) amazon28810
ਐੱਲ.ਜੀ. 6.2 Kg Fully Automatic ਟੌਪ Load Washing Machine (T7281NDDL) paytm12911
advertisements
ਡਿਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛੋ
Recent Questions(punjabi)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(punjabi) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Be the first one to post the comment(punjabi)
Post a New Comment(punjabi)
You must be signed in to post a comment(punjabi)
advertisements