ਨਵੀਨਤਮ Refrigerators

 • article-imgਫਿਲਟਰ
 • |
 • article-imgਛਾਂਟੀ ਕਰੋ  filterCheck
Features You are looking for
₹11700
 • ਟਾਈਪSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)190
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ3
 • ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮReciprocatory
₹ 11700
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 11700
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 14500
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹13490
 • ਟਾਈਪSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)200
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ3
 • ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮReciprocatory
₹ 13490
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 13490
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 13740
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹11490
 • ਟਾਈਪSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)185
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ3
 • ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮReciprocatory
₹ 11490
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 11490
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 12490
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
₹11290
 • ਟਾਈਪSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)196
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ3
 • ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮReciprocatory
₹ 11290
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 11290
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 11790
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
PopularFilter(punjabi)
₹9790
 • ਟਾਈਪSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)99
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ1
 • ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮHigh Efficiency
Availabe(punjabi)
₹ 9790
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 10525
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 10910
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹10580
 • ਟਾਈਪSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)170
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ3
 • ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮReciprocatory
₹ 10580
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 10580
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 10655
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹12687
 • ਟਾਈਪSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)192
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ2
 • ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮNormal
₹ 12687
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 12687
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 12690
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
₹14000
 • ਟਾਈਪNA
 • Capacity (Ltrs.)195
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ4
 • ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮNA
₹ 14000
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 14000
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 14490
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹10990
 • ਟਾਈਪTop Freezer Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)190
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ3
 • ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮNA
₹ 10990
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 10990
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 11000
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹25699
 • ਟਾਈਪTop Freezer Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)311
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ3
 • ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮNA
₹ 25699
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 25699
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 25759
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)

LATEST Refrigerators LIST

Product(punjabi)Seller(punjabi)Price(punjabi)
ਹਾਇਰ 190L 3 Star Direct Cool Single Door ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ flipkart11700
ਵਰਲਪੂਲ 200L 3 Star Direct Cool Single Door ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ flipkart13490
ਗੋਦਰੇਜ 185L 3 Star Direct Cool Single Door ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ amazon11490
ਗੋਦਰੇਜ 196L 3 Star Direct Cool Single Door ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ amazon11290
ਗੋਦਰੇਜ 99L Direct Cool Single Door ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ flipkart9790
ਹਾਇਰ 170L 3 Star Direct Cool Single Door ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ flipkart10580
ਸੈਮਸੰਗ 192L 2 Star Direct Cool Single Door ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ amazon12687
ਹਾਇਰ 195L 4 Star Direct Cool Single Door ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ amazon14000
ਵਰਲਪੂਲ 190L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator, WDE 205 CLS 3S BLUE-E flipkart10990
ਗੋਦਰੇਜ 311 L 3 Star Frost-Free Double-Door ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ (R T Eon 311P) flipkart25699
advertisements
ਡਿਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛੋ
Recent Questions(punjabi)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(punjabi) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Be the first one to post the comment(punjabi)
Post a New Comment(punjabi)
You must be signed in to post a comment(punjabi)
advertisements