ਨਵੀਨਤਮ Air Purifier

 • article-imgਫਿਲਟਰ
 • |
 • article-imgਛਾਂਟੀ ਕਰੋ  filterCheck
Features You are looking for
 • Power Consumption (W)40W
 • Coverage Area(sq.ft.)600 sq.ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
ਕੀਮਤ
₹54900
₹17499
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 17499
Availabe(punjabi)
₹ 17499
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹14799
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 14799
Availabe(punjabi)
₹ 14799
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
₹28520
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 28520
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 28520
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 29000
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
PopularFilter(punjabi)
₹34868
 • Power Consumption (W)80 W
 • Coverage Area(sq.ft.)93.1
 • Noise Level (dB)54↓dBA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)773m³/hr
₹ 34868
ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
Availabe(punjabi)
₹ 34868
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 34989
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 38990
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
 • Power Consumption (W)80 W
 • Coverage Area(sq.ft.)93.1
 • Noise Level (dB)45 dB (A)
 • Air Flow Rate (cubic m/h)773m³/hr
₹9999
 • Power Consumption (W)34 W
 • Coverage Area(sq.ft.)420 sq ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)319 CMH
Availabe(punjabi)
₹ 9999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 12871
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 12999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹7317
 • Power Consumption (W)45 W
 • Coverage Area(sq.ft.)270 sq ft
 • Noise Level (dB)60 dB
 • Air Flow Rate (cubic m/h)180 CMH
Availabe(punjabi)
₹ 7317
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
Availabe(punjabi)
₹ 7818
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)

LATEST Air Purifier LIST

Product(punjabi)Seller(punjabi)Price(punjabi)
Dyson Pure Hot+Cool NA54900
Honeywell Air Touch i9 amazon17499
Honeywell Move Pure 2 amazon14799
Sharp J60M paytm28520
ਸੈਮਸੰਗ AX7000 paytm34868
ਸੈਮਸੰਗ AX5000 NANA
ਸੈਮਸੰਗ AX40K3020WU/NA flipkart9999
ਜ਼ਿਓਮੀ Mi Air Purifier 2S NANA
ਫਿਲਿਪਸ Series 1000 AC1215/20 NANA
KENT Aura Room amazon7317
advertisements
ਡਿਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛੋ
Recent Questions(punjabi)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(punjabi) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Be the first one to post the comment(punjabi)
Post a New Comment(punjabi)
You must be signed in to post a comment(punjabi)
advertisements