ਨਵੀਨਤਮ AC

 • article-imgਫਿਲਟਰ
 • |
 • article-imgਛਾਂਟੀ ਕਰੋ  filterCheck
Features You are looking for
₹38999
 • ਸਮਰੱਥਾ ( ਟਨ ) 1.5
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 3
 • ਟਾਈਪ Split
 • Power Consumption(watts) 1450 W
₹38999
logo
₹ 38999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
 • ਸਮਰੱਥਾ ( ਟਨ ) 1.5
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 3
 • ਟਾਈਪ Voltas 1.5 Ton 3 Star(2018) Wi-Fi Split AC, Works with Alexa (Copper, 183 WZJ, White)
 • Power Consumption(watts) 1450 W
₹38400
 • ਸਮਰੱਥਾ ( ਟਨ ) 1.5
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 3
 • ਟਾਈਪ Split
 • Power Consumption(watts) NA
logo
₹ 38400
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 44800
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
₹29790
 • ਸਮਰੱਥਾ ( ਟਨ ) 1.5
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 3
 • ਟਾਈਪ Split
 • Power Consumption(watts) NA
logo
₹ 29790
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 32999
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹43500
 • ਸਮਰੱਥਾ ( ਟਨ ) 1.5
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 5
 • ਟਾਈਪ Split
 • Power Consumption(watts) NA
logo
₹ 43500
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 47900
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹34990
 • ਸਮਰੱਥਾ ( ਟਨ ) 1.5
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 3
 • ਟਾਈਪ Split
 • Power Consumption(watts) 1760 W
logo
₹ 34990
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 36990
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹36990
 • ਸਮਰੱਥਾ ( ਟਨ ) 1.5
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 3
 • ਟਾਈਪ Split
 • Power Consumption(watts) 1450 W
logo
₹ 36990
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 37990
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
advertisements
₹33990
 • ਸਮਰੱਥਾ ( ਟਨ ) 1.5
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 3
 • ਟਾਈਪ Split
 • Power Consumption(watts) 1786 W
logo
₹ 33990
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 33990
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹39486
 • ਸਮਰੱਥਾ ( ਟਨ ) 1.5
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 3
 • ਟਾਈਪ Split
 • Power Consumption(watts) NA
logo
₹ 39486
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
logo
₹ 39490
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)
₹29590
 • ਸਮਰੱਥਾ ( ਟਨ ) .75
 • ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 3
 • ਟਾਈਪ Split
 • Power Consumption(watts) 785 Watts
₹29590
logo
₹ 29590
10% Instant Cashback on SBI cards(punjabi)

LATEST AC LIST

Product(punjabi)Seller(punjabi)Price(punjabi)
Blue Star 1.5 Ton 3 Star (2018) Split AC (BI-3HW18AATU) flipkart38999
ਵੋਲਟਾਸ 1.5 Ton 3 Star(2018) Wi-Fi Split AC, Works with Alexa (183 WZJ) NANA
ਹਿਟੈਚੀ 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (MERAI 3100s RSD317HBEA ) flipkart38400
ਵਰਲਪੂਲ 1.5 Ton 3 Star (2018) Split AC (MGCL DLX 3S COPR) amazon29790
ਐੱਲ.ਜੀ. 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (JS-Q18HUZD) amazon43500
ਵੋਲਟਾਸ 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (183V CZT) amazon34990
Blue Star 1.5 Ton 3 Star (2018) Split AC (BI-3HW18AATU) flipkart36990
ਗੋਦਰੇਜ 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (GSC 18 AMINV 3 RWQM) flipkart33990
ਐੱਲ.ਜੀ. 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, JS-Q18YUXA) amazon39486
Blue Star 0.75 Ton 3 Star (2018) Split AC, BI-3HW09SAFU amazon29590
advertisements
ਡਿਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛੋ
Recent Questions(punjabi)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(punjabi) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Be the first one to post the comment(punjabi)
Post a New Comment(punjabi)
You must be signed in to post a comment(punjabi)
advertisements