പുതിയ whirlpool Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ വേൾപൂൾ റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വേൾപൂൾ റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വേൾപൂൾ ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച വേൾപൂൾ റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
91 Results Found
വേൾപൂൾ 200 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വേൾപൂൾ 200 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹17200
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 200
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17200
വേൾപൂൾ 215 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വേൾപൂൾ 215 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹15490
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹15490
വേൾപൂൾ 215 L 5 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (230 IMPRO PRM 5S INV)

വേൾപൂൾ 215 L 5 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (230 IMPRO PRM 5S INV)

Market Status: Launched ₹18990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type IntelliSense Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹18990
വേൾപൂൾ 190 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (WDE 205 ROY 2S)

വേൾപൂൾ 190 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (WDE 205 ROY 2S)

Market Status: Launched ₹14240
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14240
വേൾപൂൾ NEO IC255 CLS PLUS 3 242 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വേൾപൂൾ NEO IC255 CLS PLUS 3 242 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹22050
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 242
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹22050
Advertisements
വേൾപൂൾ 185 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (200 GENIUS CLS plus 2S)

വേൾപൂൾ 185 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (200 GENIUS CLS plus 2S)

Market Status: Launched ₹14898
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 185
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Reciprocatory Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹14898
വേൾപൂൾ 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വേൾപൂൾ 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹13350
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13350
വേൾപൂൾ 190 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വേൾപൂൾ 190 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹13480
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Normal
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹13480
Advertisements
വേൾപൂൾ 190 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (205 IMPC ROY 3S)

വേൾപൂൾ 190 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (205 IMPC ROY 3S)

Market Status: Launched ₹15990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Normal
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15990
വേൾപൂൾ 245 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വേൾപൂൾ 245 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹18990
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 245
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹18990
വേൾപൂൾ 190 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (WDE 205 CLS PLUS 3S)

വേൾപൂൾ 190 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (WDE 205 CLS PLUS 3S)

Market Status: Launched ₹13240 See more prices

Buy now on flipkart ₹13990

 • Type
  Type Single Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190 L
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13240
Advertisements
വേൾപൂൾ 292 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വേൾപൂൾ 292 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹27999
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 292
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹27999
വേൾപൂൾ 570 L Frost Free French Door Bottom Mount രെഫ്രിജറെറ്റർ

വേൾപൂൾ 570 L Frost Free French Door Bottom Mount രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹109999
 • Type
  Type Bottom Mount Freezer
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 570
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹109999
വേൾപൂൾ 570 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (WS SBS 570 STEEL (SH))

വേൾപൂൾ 570 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (WS SBS 570 STEEL (SH))

Market Status: Launched ₹62000
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 570
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type Intellisense Inverter
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹62000
Advertisements
വേൾപൂൾ 340 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (IF INV CNV 355 2S)

വേൾപൂൾ 340 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (IF INV CNV 355 2S)

Market Status: Launched ₹29000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 340
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹29000
വേൾപൂൾ 245 L 4 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (260 IMPRO PLUS ROY 4S INV)

വേൾപൂൾ 245 L 4 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (260 IMPRO PLUS ROY 4S INV)

Market Status: Launched ₹22080
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 22080
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type IntelliSense Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹22080
Advertisements
വേൾപൂൾ 265 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NEO 278LH PRM (2s)-N)
വേൾപൂൾ 215 L 5 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (230 IMPRO ROY 5S INV SAPPHIRE)

വേൾപൂൾ 215 L 5 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (230 IMPRO ROY 5S INV SAPPHIRE)

Market Status: Launched ₹23900
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type IntelliSense Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹23900

List Of Whirlpool Refrigerators in India Updated on 28 June 2022

whirlpool Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
വേൾപൂൾ 200 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 17200
വേൾപൂൾ 215 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 15490
വേൾപൂൾ 215 L 5 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (230 IMPRO PRM 5S INV) flipkart ₹ 18990
വേൾപൂൾ 190 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (WDE 205 ROY 2S) amazon ₹ 14240
വേൾപൂൾ NEO IC255 CLS PLUS 3 242 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
വേൾപൂൾ 265 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (INTELLIFRESH) amazon ₹ 28250
വേൾപൂൾ 185 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (200 GENIUS CLS plus 2S) flipkart ₹ 14898
വേൾപൂൾ 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 13350
വേൾപൂൾ 190 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ flipkart ₹ 13480
വേൾപൂൾ 190 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (205 IMPC ROY 3S) NA NA

Whirlpool Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള whirlpool റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

വേൾപൂൾ 200 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , വേൾപൂൾ 215 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ വേൾപൂൾ 215 L 5 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (230 IMPRO PRM 5S INV) പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള whirlpool റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

വേൾപൂൾ 190L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator, WDE 205 CLS 3S BLUE-E , വേൾപൂൾ 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ വേൾപൂൾ 92 L 2 Star Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ (2019) ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള whirlpool റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

വേൾപൂൾ 570 L Frost Free French Door Bottom Mount രെഫ്രിജറെറ്റർ , വേൾപൂൾ 568 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ വേൾപൂൾ 570 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (WS SBS 570 STEEL (SH)) വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ whirlpool റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

WHIRLPOOL FF 292L IF CNV 305 CI 3S , വേൾപൂൾ 325 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (IFPRO BM INV 340 ELT) കൂടാതെ വേൾപൂൾ 190 L 4 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (205 IMPC PRM 4S INV) ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status