00:05:01.98മിനുട്ട് |7581 വ്യൂസ് |199 day(s) ago

[മലയാളം Malayalam]| Digit.in Lenovo Yoga 720 Full Review

മുഖേനെ Team Digit | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു Apr 6, 2019
Like 2kDislike 200Comment 50

1 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ വിലവരുന്ന ലെനോവയുടെ ഒരു തകർപ്പൻ മോഡൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു .


advertisements
advertisements
ഡിജിറ്റ് ചോദിച്ച് വാങ്ങുക

സമീപകാല ചോദ്യങ്ങൾ

കമന്റുകൾ
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ
പുതിയ കമന്റ് എഴുതുക
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരിക്കണം
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements