പുതിയ videocon Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകോൺ റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോകോൺ റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകോൺ ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച വീഡിയോകോൺ റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
15 Results Found
വീഡിയോകോൺ REF VIL205SCGM-FDK 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ REF VIL205SCGM-FDK 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹16790
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16790
വീഡിയോകോൺ VA163B 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ VA163B 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹9290
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9290
വീഡിയോകോൺ REF VPS252WD-FFK 240 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ REF VPS252WD-FFK 240 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹22590
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 240
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹22590
വീഡിയോകോൺ VPL60ZPS-FSC Frost-free Side-by-side രെഫ്രിജറെറ്റർ
വീഡിയോകോൺ VAB163 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ VAB163 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹9290
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9290
വീഡിയോകോൺ REF VPS65ZLM-FSC 637 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ REF VPS65ZLM-FSC 637 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹99990
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 637
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹99990
Advertisements
വീഡിയോകോൺ VCL224T Signature Direct-cool Single-door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ VCL224T Signature Direct-cool Single-door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹15999
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15999
വീഡിയോകോൺ REF VPL60ZPS-FSC 604 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ REF VPL60ZPS-FSC 604 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹84990
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 604
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹84990
വീഡിയോകോൺ VCL325TCRM 307 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ VCL325TCRM 307 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹20990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 307
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹20990
Advertisements
വീഡിയോകോൺ REF VPS292WD-FFK 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ REF VPS292WD-FFK 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹24990
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 280
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹24990
വീഡിയോകോൺ REF VIL205TCGM-FDK 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ REF VIL205TCGM-FDK 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹15490
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15490
വീഡിയോകോൺ REF VAL224TCRM-FDA 215 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ REF VAL224TCRM-FDA 215 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹14790
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹14790
Advertisements
വീഡിയോകോൺ 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
വീഡിയോകോൺ 47 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ 47 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹7624
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 47
 • Star Rating
  Star Rating 1
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹7624
വീഡിയോകോൺ VCP063 47 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

വീഡിയോകോൺ VCP063 47 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹7290
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 47
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹7290
Advertisements

List Of Videocon Refrigerators in India Updated on 28 June 2022

videocon Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
വീഡിയോകോൺ REF VIL205SCGM-FDK 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
വീഡിയോകോൺ VA163B 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
വീഡിയോകോൺ REF VPS252WD-FFK 240 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
വീഡിയോകോൺ VPL60ZPS-FSC Frost-free Side-by-side രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 75990
വീഡിയോകോൺ VAB163 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
വീഡിയോകോൺ REF VPS65ZLM-FSC 637 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
വീഡിയോകോൺ VCL224T Signature Direct-cool Single-door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
വീഡിയോകോൺ REF VPL60ZPS-FSC 604 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
വീഡിയോകോൺ VCL325TCRM 307 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
വീഡിയോകോൺ REF VPS292WD-FFK 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA

Videocon Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള videocon റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

വീഡിയോകോൺ REF VIL205SCGM-FDK 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , വീഡിയോകോൺ VA163B 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ വീഡിയോകോൺ REF VPS252WD-FFK 240 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ videocon റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

വീഡിയോകോൺ VCP063 47 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , വീഡിയോകോൺ REF VPL60ZPS-FSC 604 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ വീഡിയോകോൺ REF VPS65ZLM-FSC 637 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status