പുതിയ സോണി ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

Price Range
82 Results Found
സോണി HT-IV300 5.1 ഹോം Theatre

സോണി HT-IV300 5.1 ഹോം Theatre

Market Status: Launched ₹17500
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17500
സോണി WH-1000XM4 വയർലെസ് Noise Cancelling headphones
സോണി XB950B1

സോണി XB950B1

Market Status: Launched ₹12754
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹12754
സോണി SA-D40

സോണി SA-D40

Market Status: Launched ₹8190
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 29 x 46 x 41
See Full Specifications Buy now on amazon ₹8190
സോണി WF-SP800N

സോണി WF-SP800N

Market Status: Launched ₹18990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹18990
സോണി HT-G700 ടി‌വി Soundbar

സോണി HT-G700 ടി‌വി Soundbar

Market Status: Launched ₹39985
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 980 x 64 x 108
See Full Specifications Buy now on amazon ₹39985
Advertisements
സോണി MHC-V44D

സോണി MHC-V44D

Market Status: Launched ₹29900
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹29900
സോണി WI-1000XM2

സോണി WI-1000XM2

Market Status: Launched
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
സോണി WF-XB700

സോണി WF-XB700

Market Status: Launched ₹9990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9990
Advertisements
സോണി MDR-10RNC headphones

സോണി MDR-10RNC headphones

Market Status: Launched ₹14990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14990
സോണി HT-S500RF 5.1Ch Sound Bar ഹോം Theatre System

സോണി HT-S500RF 5.1Ch Sound Bar ഹോം Theatre System

Market Status: Launched ₹31990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 91 x 216 x 91
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹31990
സോണി HT-RT3

സോണി HT-RT3

Market Status: Launched ₹17930 See more prices

Buy now on flipkart ₹23990

 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 100 x 30 x 25
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17930
Advertisements
സോണി WF-C500

സോണി WF-C500

Market Status: Launched ₹5990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹5990
സോണി MDR-1000X

സോണി MDR-1000X

Market Status: Launched ₹16499
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹16499
സോണി Micro Hi-Fi Stereo Sound System

സോണി Micro Hi-Fi Stereo Sound System

Market Status: Launched
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 58.42 x 30.48 x 20.32
See Full Specifications
Advertisements
സോണി SRS-NS7

സോണി SRS-NS7

Market Status: Launched ₹22990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 11.25 x 2.62 x 9.87
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹22990
സോണി 3.1ch Dolby Atmos Soundbar with Wi-Fi/Bluetooth (HT-Z9F)

സോണി 3.1ch Dolby Atmos Soundbar with Wi-Fi/Bluetooth (HT-Z9F)

Market Status: Launched ₹62990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 1000 X 64 X 99 mm
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹62990
സോണി HT-S40R Real 5.1

സോണി HT-S40R Real 5.1

Market Status: Launched ₹26990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 84.38 x 34.7 x 24.79
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹26990
Advertisements
asdsa

asdsa

Market Status: Launched
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
സോണി WI-SP500

സോണി WI-SP500

Market Status: Launched ₹5490
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹5490

List Of Sony Audio Video in India Updated on 06 July 2022

sony Audio Video സെല്ലർ നിരക്ക്
സോണി HT-IV300 5.1 ഹോം Theatre amazon ₹ 17500
സോണി WH-1000XM4 വയർലെസ് Noise Cancelling headphones amazon ₹ 24990
സോണി XB950B1 NA NA
സോണി SA-D40 amazon ₹ 8190
സോണി WF-SP800N NA NA
സോണി HT-G700 ടി‌വി Soundbar amazon ₹ 39985
സോണി MHC-V44D amazon ₹ 29900
സോണി WI-1000XM2 NA NA
സോണി WF-XB700 NA NA
സോണി MDR-10RNC headphones amazon ₹ 14990
Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status