പുതിയ സാംസങ് Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ സാംസങ് റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സാംസങ് റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സാംസങ് ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച സാംസങ് റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
151 Results Found
സാംസങ് RR2315TCARX TL 230 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RR2315TCARX TL 230 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹20800
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 230
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹20800
സാംസങ് 253 L Frost Free Double Door 3 Star പരിവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നത് രെഫ്രിജറെറ്റർ (RT28T3743S8/HL)

സാംസങ് 253 L Frost Free Double Door 3 Star പരിവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നത് രെഫ്രിജറെറ്റർ (RT28T3743S8/HL)

Market Status: Launched ₹23490 See more prices

Buy now on amazon ₹24990

Buy now on flipkart ₹24990

 • Type
  Type Frost Free Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 253
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹23490
സാംസങ് 230 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 230 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹16700
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 230
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Invertor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹16700
സാംസങ് RT27HAJSALX TL 253 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
സാംസങ് RT29HARZASP T 275 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RT29HARZASP T 275 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹28600
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 275
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹28600
സാംസങ് RT49H567ESL 481 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RT49H567ESL 481 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹63500
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 481
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹63500
Advertisements
സാംസങ് 845 L Large ശേഷി Side മുഖേനെ Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (RS82A6000SL)

സാംസങ് 845 L Large ശേഷി Side മുഖേനെ Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (RS82A6000SL)

Market Status: Launched ₹93600
 • Type
  Type Large Capacity Side By Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 845
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Inverter Technology
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹93600
സാംസങ് RT26H3000RH 255 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RT26H3000RH 255 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹20100
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 255
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹20100
സാംസങ് 192 L 2 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RR19A241BGS/NL)
Advertisements
സാംസങ് 386L 3 Star Curd Mastro രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 386L 3 Star Curd Mastro രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹46800
 • Type
  Type Convertible 5-in-1 Technology
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 386 L
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹46800
സാംസങ് RT36HDJFELX 345 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RT36HDJFELX 345 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹41000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 345
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹41000
സാംസങ് 545 L Frost-free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 545 L Frost-free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹71390
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 545
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Invertor
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹71390
Advertisements
സാംസങ് RT42HAUDEGL 415 Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RT42HAUDEGL 415 Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹57500
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 415
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹57500
സാംസങ് RT27HARZABX 253 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RT27HARZABX 253 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹24200
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 253
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹24200
സാംസങ് 415 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 415 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹43490
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 415
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Invertor
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹43490
Advertisements
സാംസങ് 21HUTPN1 585 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 21HUTPN1 585 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹95000
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 585
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹95000
സാംസങ് 318 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 318 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹36249
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 318
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Invertor
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹36249
സാംസങ് RT27HAJSAS3 253 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RT27HAJSAS3 253 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹27400
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 253
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹27400
Advertisements
സാംസങ് 220 L Curd Maestro One Door (RR23A2J3XBZ)

സാംസങ് 220 L Curd Maestro One Door (RR23A2J3XBZ)

Market Status: Launched ₹20690
 • Type
  Type Curd Maestro™ One Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 220
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹20690
സാംസങ് 670 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 670 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹68900
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 670
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Invertor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹68900

List Of Samsung Refrigerators in India Updated on 03 July 2022

samsung Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
സാംസങ് RR2315TCARX TL 230 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
സാംസങ് 253 L Frost Free Double Door 3 Star പരിവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നത് രെഫ്രിജറെറ്റർ (RT28T3743S8/HL) Tatacliq ₹ 23490
സാംസങ് 230 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 16700
സാംസങ് RT27HAJSALX TL 253 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 27800
സാംസങ് RT29HARZASP T 275 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
സാംസങ് RT49H567ESL 481 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
സാംസങ് 845 L Large ശേഷി Side മുഖേനെ Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (RS82A6000SL) NA NA
സാംസങ് RT26H3000RH 255 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
സാംസങ് 192 L 2 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RR19A241BGS/NL) amazon ₹ 12990
സാംസങ് 386L 3 Star Curd Mastro രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 46800

Samsung Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സാംസങ് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

സാംസങ് RR2315TCARX TL 230 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , സാംസങ് 253 L Frost Free Double Door 3 Star പരിവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നത് രെഫ്രിജറെറ്റർ (RT28T3743S8/HL) കൂടാതെ സാംസങ് 230 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സാംസങ് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സാംസങ് 192 L 2 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RR19A241BGS/NL) , സാംസങ് 192L 2 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ സാംസങ് 192 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള സാംസങ് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സാംസങ് 838 L ഇൻ Frost-free രെഫ്രിജറെറ്റർ , സാംസങ് 826 L Frost Free French Door Bottom Mount രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ സാംസങ് 681 L Side-by-Side Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RS72A5F11SL/TL) വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ സാംസങ് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സാംസങ് FF 253L RT28T3042S8/NL EL INX 2S , സാംസങ് DC 192L RR20A182YCR/HL CM PRP 3S കൂടാതെ സാംസങ് 580 L Triple Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RF57A5032S9/TL) ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status