പുതിയ പാനാസോണിക് Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ പാനാസോണിക് റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പാനാസോണിക് റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പാനാസോണിക് ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച പാനാസോണിക് റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
18 Results Found
പാനാസോണിക് NR-B255STFP 240 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-B255STFP 240 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹25000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 240
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹25000
പാനാസോണിക് NR-BW465XSX4 450 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-BW465XSX4 450 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹66490
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 450
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹66490
പാനാസോണിക് NR-B295STWP 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-B295STWP 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹28000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 280
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹28000
പാനാസോണിക് NR-B295STGP 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-B295STGP 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹28000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 280
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹28000
പാനാസോണിക് 342 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
പാനാസോണിക് NR-B295STFP 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-B295STFP 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹28500
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 280
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹28500
Advertisements
പാനാസോണിക് NR-A195STMFP 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-A195STMFP 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹11890
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹11890
പാനാസോണിക് NR-BU343MNX 342 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-BU343MNX 342 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹45490
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 342
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹45490
പാനാസോണിക് NR-BS63VSX2 630 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-BS63VSX2 630 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹195000
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 630
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹195000
Advertisements
പാനാസോണിക് NR-BW415VNX4 407 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-BW415VNX4 407 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹54500
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 407
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹54500
പാനാസോണിക് 190 L 3 Star Direct-Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് 190 L 3 Star Direct-Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹11871
 • Type
  Type NA
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) NA
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹11871
പാനാസോണിക് 336 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-MBG34VSS3)

പാനാസോണിക് 336 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-MBG34VSS3)

Market Status: Launched ₹32990
 • Type
  Type Frost-Free Double Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 336 L
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹32990
Advertisements
പാനാസോണിക് 194 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-A193VAX1)

പാനാസോണിക് 194 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-A193VAX1)

Market Status: Launched ₹17990
 • Type
  Type Inverter Direct-Cool Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 194 L
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Intelligent Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17990
പാനാസോണിക് NR-BU343SNX4 342 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-BU343SNX4 342 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹41000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 342
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹41000
Advertisements
പാനാസോണിക് 400 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് 400 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹38999
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 400
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹38999
പാനാസോണിക് NR-BS63VNX 630 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

പാനാസോണിക് NR-BS63VNX 630 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹225000
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 630
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹225000
പാനാസോണിക് 584 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-BS60VKX1)

പാനാസോണിക് 584 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-BS60VKX1)

Market Status: Launched ₹61980
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 584
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹61980
Advertisements

List Of Panasonic Refrigerators in India Updated on 25 June 2022

panasonic Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
പാനാസോണിക് NR-B255STFP 240 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
പാനാസോണിക് NR-BW465XSX4 450 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
പാനാസോണിക് NR-B295STWP 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
പാനാസോണിക് NR-B295STGP 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
പാനാസോണിക് 342 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 40998
പാനാസോണിക് NR-B295STFP 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
പാനാസോണിക് NR-A195STMFP 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
പാനാസോണിക് NR-BU343MNX 342 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
പാനാസോണിക് NR-BS63VSX2 630 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
പാനാസോണിക് NR-BW415VNX4 407 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA

Panasonic Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പാനാസോണിക് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

പാനാസോണിക് NR-B255STFP 240 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , പാനാസോണിക് NR-BW465XSX4 450 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ പാനാസോണിക് NR-B295STWP 280 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പാനാസോണിക് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

പാനാസോണിക് 194 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-A193VAX1) , പാനാസോണിക് 336 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-MBG34VSS3) കൂടാതെ പാനാസോണിക് 268 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-FBG27VPA3) ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള പാനാസോണിക് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

പാനാസോണിക് 584 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-BS60VKX1) , പാനാസോണിക് 342 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ പാനാസോണിക് 268 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-FBG27VPA3) വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ പാനാസോണിക് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

പാനാസോണിക് 268 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-FBG27VPA3) , പാനാസോണിക് 584 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-BS60VKX1) കൂടാതെ പാനാസോണിക് 194 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (NR-A193VAX1) ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status