പുതിയ osmor Water purifiers ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

രാസമാലിന്യങ്ങൾ, മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മലിനീകരണം, മണ്ണിന്റെ ഒഴുക്ക് മുതലായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കംചെയ്യാൻ ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഡിജിറ്റിലെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ Osmor വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു Osmor വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വില പട്ടിക ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു. വിപണി. ഒരു പുതിയ Osmor വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ Osmor വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വില കൂടുതലും ബജറ്റ് സ friendly ഹൃദമാണ്, അതിനാൽ Osmor വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക, അവ അടുത്തിടെ വിപണിയിൽ 2022 സമാരംഭിച്ചു.

Price Range
35 Results Found
Osmor osmo 555 DYNAMIC ECO PLUS Mineral Enhancer RO 9 L RO Water Purifier (White)

Osmor osmo 555 DYNAMIC ECO PLUS Mineral Enhancer RO 9 L RO Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹9990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 9
 • TDS Range
  TDS Range 1800 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9990
Osmor SUPERB ECO 8 L.PURIFIER RO FILTER 8 L RO Water Purifier (White)

Osmor SUPERB ECO 8 L.PURIFIER RO FILTER 8 L RO Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹8990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 45 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹8990
Osmor osmo 516 Super gold RO +UF + TDS controller with Mineral Enhancer 12 L RO + UF Water Purifier (White)

Osmor osmo 516 Super gold RO +UF + TDS controller with Mineral Enhancer 12 L RO + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹12990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 12
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹12990
Osmor osmo 542 SMART ECO PRO RO+ Mini Alkaline+ Mini UF WATER PURIFIER 10 L RO + UF Water Purifier (White)

Osmor osmo 542 SMART ECO PRO RO+ Mini Alkaline+ Mini UF WATER PURIFIER 10 L RO + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹10990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 10
 • TDS Range
  TDS Range 1900 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10990
Osmor osmo 504 Diamond exclusive 10 LITERS RO+ TDS controller 8.5 L RO Water Purifier (White)

Osmor osmo 504 Diamond exclusive 10 LITERS RO+ TDS controller 8.5 L RO Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹12990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8.5
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹12990
Osmor osmo 584 EXLCELLENT ECO PRO RO + Mini UF +Mini Alkaline 8.5 L RO + UF Water Purifier (White)

Osmor osmo 584 EXLCELLENT ECO PRO RO + Mini UF +Mini Alkaline 8.5 L RO + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹10990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8.5
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 46 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10990
Advertisements
Osmor osmo 506 Diamond ELITE TDS Controller+ Alkaline UF + RO 9.5 L RO + UF Water Purifier (White)

Osmor osmo 506 Diamond ELITE TDS Controller+ Alkaline UF + RO 9.5 L RO + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹15990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 9.5
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15990
Osmor osmo 522 SPECIAL PEARL ELITE RO +UF + TDS controller 8 L RO + UF Water Purifier (White)

Osmor osmo 522 SPECIAL PEARL ELITE RO +UF + TDS controller 8 L RO + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹16990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16990
Osmor osmo 566 NATURAL ALKINE SUPER PEARL PRO TDS CONTROLLER +UF+RO PURIFIER 10.5 L RO + UF Water Purifier (White)

Osmor osmo 566 NATURAL ALKINE SUPER PEARL PRO TDS CONTROLLER +UF+RO PURIFIER 10.5 L RO + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹18990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 10.5
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹18990
Advertisements
Osmor osmo 514 Exclusive Mini UF + Alkaline ECO PRO RO 10.5 L RO + UF Water Purifier (White)

Osmor osmo 514 Exclusive Mini UF + Alkaline ECO PRO RO 10.5 L RO + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹10990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 10.5
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10990

List Of Osmor Water purifier in India Updated on 17 May 2022

osmor Water purifier സെല്ലർ നിരക്ക്
Osmor osmo 555 DYNAMIC ECO PLUS Mineral Enhancer RO 9 L RO Water Purifier (White) NA NA
Osmor SUPERB ECO 8 L.PURIFIER RO FILTER 8 L RO Water Purifier (White) NA NA
Osmor osmo 516 Super gold RO +UF + TDS controller with Mineral Enhancer 12 L RO + UF Water Purifier (White) NA NA
Osmor osmo 542 SMART ECO PRO RO+ Mini Alkaline+ Mini UF WATER PURIFIER 10 L RO + UF Water Purifier (White) NA NA
Osmor osmo 504 Diamond exclusive 10 LITERS RO+ TDS controller 8.5 L RO Water Purifier (White) NA NA
Osmor osmo 584 EXLCELLENT ECO PRO RO + Mini UF +Mini Alkaline 8.5 L RO + UF Water Purifier (White) NA NA
Osmor osmo 506 Diamond ELITE TDS Controller+ Alkaline UF + RO 9.5 L RO + UF Water Purifier (White) NA NA
Osmor osmo 522 SPECIAL PEARL ELITE RO +UF + TDS controller 8 L RO + UF Water Purifier (White) NA NA
Osmor osmo 566 NATURAL ALKINE SUPER PEARL PRO TDS CONTROLLER +UF+RO PURIFIER 10.5 L RO + UF Water Purifier (White) NA NA
Osmor osmo 514 Exclusive Mini UF + Alkaline ECO PRO RO 10.5 L RO + UF Water Purifier (White) NA NA

Osmor Water purifier Faq's

Osmor SUPERB ECO 8 L.PURIFIER RO FILTER 8 L RO Water Purifier (White) , Osmor osmo 555 DYNAMIC ECO PLUS Mineral Enhancer RO 9 L RO Water Purifier (White) കൂടാതെ Osmor osmo 516 Super gold RO +UF + TDS controller with Mineral Enhancer 12 L RO + UF Water Purifier (White) പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Osmor Stylish Super GOLD RO + +UF + TDS controller 9 L RO + UF Water Purifier (White) , Osmor osmo 509 Exclusive Exclusive RO+UF + TDS controller Pearl Pro water purifier 9.5 L RO + UF Water Purifier (White) കൂടാതെ Osmor Gold Super Exclusive Water Purifier RO + UF PURIFIER 10 L RO + UF Water Purifier (White) ഇതാണ് പുതിയ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements

Popular Water purifier Brands

ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ

https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/kgiaykw0/water-purifier/a/s/x/konvio-non-electric-stainless-steel-gravity-filter-purifier-original-imafwqdhjfgbjsfe.jpeg?q=70
KONVIO Non Electric Stainless Steel Gravity filter purifier 17 L Gravity Based Water Purifier (Silver)
₹ 1997 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/kkprmvk0/water-purifier/n/n/0/misty-port-15-ltr-grand-plus-original-imagyy67nwfqfc7z.jpeg?q=70
Grand plus Misty port 15 ltr 15 L Gravity Based Water Purifier (Blue)
₹ 1579 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/jziqhzk0/water-purifier/7/9/e/aqua-fresh-aquared-ro-uv-uf-tds-adjuster-15-litres-water-filter-original-imafjhytuwsfxmth.jpeg?q=70
Aqua Fresh RO+UV+UF+TDS Adjuster 15 L RO Water Purifier
₹ 4999 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/kj1r53k0/water-purifier/y/s/s/aquagrand-epic-purify-mineral-ro-uv-uf-tds-15-l-original-imafypctugzzjtja.jpeg?q=70
Aquagrand Epic purify Mineral+ro+uv+uf+tds 15 L 15 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier (White, Blue)
₹ 5660 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/kthjy4w0/water-purifier/z/t/8/aristo-blue-star-original-imag6tnpqvffkmzw.jpeg?q=70
Blue Star Aristo RO+UV 7 L RO + UV Water Purifier with Pre Filter (Black)
₹ 9190 | flipkart
DMCA.com Protection Status