നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിലെ പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോണുകൾ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 23 May 2018
HIGHLIGHTS

മികച്ച കുറച്ചു ഹെഡ് ഫോണുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിലെ പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോണുകൾ

#IBMCodePatterns, a developer’s best friend.

#IBMCodePatterns provide complete solutions to problems that developers face every day. They leverage multiple technologies, products, or services to solve issues across multiple industries.

Click here to know more

Advertisements

 


paytm പുതിയ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ വഴിയാണ് സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് .ഇന്നത്തെ ഓഫറുകളിൽ മികച്ച പവർ ബാങ്കുകൾ ആണുള്ളത് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകൾ,പവർ ബാങ്കുകൾ ,സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഹെഡ് ഫോണുകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പോൾ paytm മാൾ വഴി വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോണുകൾ   നിങ്ങൾക്ക് paytm TC ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . Paytm മാൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ടെലിവിഷനുകൾ കൂടാതെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കൂടാതെ മറ്റു ഉത്പന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ  വാങ്ങിക്കുന്നതിനു  ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് . 


വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോൺ ആണ് Jindal Creations Mini 503 Headphones .ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ONCEAMONTH എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് Paytm നൽകുന്ന 200 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഈ ഉത്പന്നം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു Click ചെയ്യുക .

30 MTR വരെ റേഞ്ച് ലഭിക്കുന്ന വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോൺ ആണ് Moon Light S530 In-Ear V4.0 wireless Mini Bluetooth 1 Pair Universal Headphone For All Smartphones .ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ONCEAMONTH എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് Paytm നൽകുന്ന 200 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഈ ഉത്പന്നം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു Click ചെയ്യുക .


32 Ohm പവറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോൺ ആണ് Frontech Jil-3442 Over The Ear Wired Headphone With Mic Black.ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ONCEAMONTH എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് Paytm നൽകുന്ന 200 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഈ ഉത്പന്നം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു Click ചെയ്യുക .

 

മികച്ച ഇൻപുട്ട്  പവറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോൺ ആണ് Ax 02 Bluetooth Sports Earphone with Mic .ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ONCEAMONTH എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് Paytm നൽകുന്ന 200 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഈ ഉത്പന്നം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു Click ചെയ്യുക .

 

2 x AAA ബാറ്ററി കരുത്തിൽ മികച്ച ഇൻപുട്ട്  പവറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോൺ ആണ് ooze Headphones (Black) .ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ONCEAMONTH എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് Paytm നൽകുന്ന 200 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഈ ഉത്പന്നം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു Click ചെയ്യുക .

 


20-2000 ഫ്രീക്‌ൻസിയിൽ  പുറത്തിറങ്ങിയ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോൺ ആണ് Techwich SH12 Headphones (Black)) .ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ONCEAMONTH എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് Paytm നൽകുന്ന 200 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഈ ഉത്പന്നം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു Click ചെയ്യുക .


Lithium Polymer ബാറ്ററിയിൽ  പുറത്തിറങ്ങിയ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോൺ ആണ് Envent SABER 505 Headphones  .ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ONCEAMONTH എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് Paytm നൽകുന്ന 200 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഈ ഉത്പന്നം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു Click ചെയ്യുക .


 വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോൺ ആണ് boAt Super Bass Rockerz 400 Bluetooth On-Ear Headphones with Mic (Grey & Green) .ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ONCEAMONTH എന്ന കോഡുപയോഗിച്ചാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് Paytm നൽകുന്ന 200 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഈ ഉത്പന്നം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു Click ചെയ്യുക .


Note : ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ Paytm Tc അനുസരിച്ചു വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

 

 

logo
Anoop Krishnan

Tags:
paytm offer
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

latest articles

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

9.9 മീഡിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് .ഈ ഇഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇത് .

DMCA.com Protection Status