ആമസോൺ പ്രൈം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ മികച്ച സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമകൾ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 16 Jun 2020
HIGHLIGHTS

ആമസോൺ പ്രൈംമ്മിൽ ഇതാ മികച്ച സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമകൾ

ബ്ലേഡ് ,മാൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ അടക്കം കാണാവുന്നതാണ്

ആമസോൺ പ്രൈം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ മികച്ച സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമകൾ

#IBMCodePatterns, a developer’s best friend.

#IBMCodePatterns provide complete solutions to problems that developers face every day. They leverage multiple technologies, products, or services to solve issues across multiple industries.

Click here to know more

Advertisements

ഓൺലൈൻ സ്‌ട്രീമിംഗ്‌ സർവീസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ് ആമസോൺ പ്രൈം .ഇപ്പോൾ ഇതാ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ മികച്ച സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറച്ചു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമകൾ പരിചയപ്പെത്തുന്നു .ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് ഇത് .ആമസോൺ പ്രൈം സർവീസുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെക്കു സൗജന്യമായും ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

BLADE


1998 ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ബ്ലേഡ് .മികച്ച ത്രില്ലിംഗ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ബ്ലേഡ് .ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

The Incredible Hulk

The Incredible Hulk എന്ന സിനിമയും മികച്ച ത്രില്ലിംഗ് അനുഭവം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് .2008 ൽ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നത് .Stan Lee Jack Kirby എഴുതിയ ഹൾക്ക് എന്ന കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി Louis Leterrier സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു മികച്ച സിനിമയായിരുന്നു The Incredible Hulk .ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിലൂടെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് .
 
 
 
 
 
 

Wonder Woman

Wonder Woman എന്ന സിനിമയും മികച്ച ത്രില്ലിംഗ് അനുഭവം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് .2017 ൽ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നത് .William Moulton Marston ,H. G. Peter എഴുതിയ Wonder Woman എന്ന കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി Patty Jenkins സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു മികച്ച സിനിമയായിരുന്നു Wonder Woman .കൂടാതെ മികച്ച വാണിജ്യവും കൈവരിച്ച ഒരു സിനിമകൂടിയായിരുന്നു ഇത് .ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിലൂടെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് .

 

Daredevil

റെയിറ്റിങ്ങിൽ വളരെ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇത് .വളരെ ത്രില്ലിംഗ് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സിനിമകൂടിയാണിത് .കൂടാതെ മികച്ച വാണിജ്യവും കൈവരിച്ച ഒരു സിനിമകൂടിയായിരുന്നു ഇത് .ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിലൂടെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് .ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ ഇവിടെ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ് .
 
 
 
 

Man of Steel 

Man of Steel എന്ന സിനിമയും മികച്ച ത്രില്ലിംഗ് അനുഭവം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് .2013  ൽ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നത് .Jerry Siegel ,Joe Shuste എഴുതിയ സൂപ്പർമാൻ എന്ന കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി Zack Snyder സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു മികച്ച സിനിമയായിരുന്നു Man of Steel  .കൂടാതെ മികച്ച വാണിജ്യവും കൈവരിച്ച ഒരു സിനിമകൂടിയായിരുന്നു ഇത് .ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിലൂടെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് .
 
 
 
 
 
 

Aquaman

James Wan സംവിധാനം ചെയ്ത Aquaman എന്ന സിനിമയാണ് അടുത്തതായി സൂപ്പർ ഹീറോ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് .മികച്ച വാണിജ്യം കൈവരിച്ച ഒരു സിനിമകൂടിയായിരുന്നു Aquaman എന്ന സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമ .2018 ൽ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത് .Jason Momoa ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് .ഇന്ത്യയിലുൾപ്പെടെ മികച്ച വാണിജ്യം കൈവരിച്ച ഒരു സിനിമകൂടിയായിരുന്നു ഇത് .ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം വഴി കാണാവുന്നതാണ് .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venom

Ruben Fleischer സംവിധാനം ചെയ്ത Venom എന്ന സിനിമയാണ് അടുത്തതായി സൂപ്പർ ഹീറോ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് .മികച്ച വാണിജ്യം കൈവരിച്ച ഒരു സിനിമകൂടിയായിരുന്നു Venom എന്ന സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമ .2018 ൽ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത് .ടോംഹാർഡി   ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് .ഇന്ത്യയിലുൾപ്പെടെ മികച്ച വാണിജ്യം കൈവരിച്ച ഒരു സിനിമകൂടിയായിരുന്നു ഇത് .ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം വഴി കാണാവുന്നതാണ് .
 
 
 
 
 
 
 
 

Batman v Superman


റെയിറ്റിങ്ങിൽ വളരെ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് Batman v Superman ഇത് .വളരെ ത്രില്ലിംഗ് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സിനിമകൂടിയാണിത് .കൂടാതെ മികച്ച വാണിജ്യവും കൈവരിച്ച ഒരു സിനിമകൂടിയായിരുന്നു ഇത് .കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമകൂടിയാണ് ഇത് .2016 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നത്  Zack Snyder ആയിരുന്നു .ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിലൂടെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് .ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ ഇവിടെ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ് .

 

 

logo
Anoop Krishnan

Web Title: THE BEST SUPERHERO FILMS ON PRIME VIDEO
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

latest articles

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

9.9 മീഡിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് .ഈ ഇഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇത് .

DMCA.com Protection Status