പുതിയ മിതാഷി Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ മിതാഷി റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ മിതാഷി റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മിതാഷി ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച മിതാഷി റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
5 Results Found
മിതാഷി 87 L 2 star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
മിതാഷി 240 L 3 Star Direct-Cool Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
മിതാഷി 145 L 3 Star Direct-Cool Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

മിതാഷി 145 L 3 Star Direct-Cool Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹13490
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 145
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹13490
മിതാഷി 46 L 2 star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
മിതാഷി 52 Liters Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ

മിതാഷി 52 Liters Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹7688
 • Type
  Type Direct-Cool Single-Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 52
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7688

List Of Mitashi Refrigerators in India Updated on 02 July 2022

mitashi Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
മിതാഷി 87 L 2 star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 8990
മിതാഷി 240 L 3 Star Direct-Cool Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 16990
മിതാഷി 145 L 3 Star Direct-Cool Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
മിതാഷി 46 L 2 star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 7490
മിതാഷി 52 Liters Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 7688

Mitashi Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മിതാഷി റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

മിതാഷി 87 L 2 star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , മിതാഷി 240 L 3 Star Direct-Cool Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ മിതാഷി 145 L 3 Star Direct-Cool Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മിതാഷി റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

മിതാഷി 46 L 2 star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , മിതാഷി 52 Liters Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ മിതാഷി 87 L 2 star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മിതാഷി റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

മിതാഷി 240 L 3 Star Direct-Cool Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , മിതാഷി 87 L 2 star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ മിതാഷി 52 Liters Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ മിതാഷി റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

മിതാഷി 52 Liters Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ , മിതാഷി 87 L 2 star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ മിതാഷി 46 L 2 star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status