പുതിയ logitech ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

Price Range
16 ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
ലോജിടെക്ക് Z906

ലോജിടെക്ക് Z906

Market Status: Launched ₹19999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 38.61 x 43.18 x 43.94 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹19999
ലോഗിടെക്ക് X50

ലോഗിടെക്ക് X50

Market Status: Launched ₹1550
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1550
ലോഗിടെക്ക് വയർലെസ് Headset H800

ലോഗിടെക്ക് വയർലെസ് Headset H800

Market Status: Launched ₹9122
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹9122
ലോഗിടെക്ക് UE900

ലോഗിടെക്ക് UE900

Market Status: Launched ₹54999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹54999
ലോജിടെക്ക് G PRO X ഗെയിമിംഗ് Headset
ലോജിടെക്ക് LightSync G560

ലോജിടെക്ക് LightSync G560

Market Status: Launched ₹19995
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 42.6 x 36.2 x 27.8
See Full Specifications Buy now on amazon ₹19995
Advertisements
ലോഗിടെക്ക് UE Boom

ലോഗിടെക്ക് UE Boom

Market Status: Launched ₹14995
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
വില: ₹14995
ലോഗിടെക്ക് X100

ലോഗിടെക്ക് X100

Market Status: Launched ₹2000
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹2000
ലോജിടെക്ക് Z625

ലോജിടെക്ക് Z625

Market Status: Launched
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
Advertisements
ലോഗിടെക്ക് X300

ലോഗിടെക്ക് X300

Market Status: Launched ₹4199
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4199
ലോഗിടെക്ക് X300

ലോഗിടെക്ക് X300

Market Status: Launched ₹3029
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3029
ലോഗിടെക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് Audio Adapter
Advertisements
ലോജിടെക്ക് G Pro

ലോജിടെക്ക് G Pro

Market Status: Launched ₹9995
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
വില: ₹9995
ലോജിടെക്ക് G335 Wired ഗെയിമിംഗ് Headset

ലോജിടെക്ക് G335 Wired ഗെയിമിംഗ് Headset

Market Status: Launched ₹6495
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 18.9 x 18 x 7.9 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹6495
ലോജിടെക്ക് G333 Wired ഗെയിമിംഗ് in-ear earphones
Advertisements
ലോഗിടെക്ക് Mini Boombox

ലോഗിടെക്ക് Mini Boombox

Market Status: Discontinued ₹19736
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹19736

List Of Logitech Audio Video in India Updated on 29 March 2023

logitech ഏറ്റവും പുതിയ ഓഡിയോ വീഡിയോ വിൽപ്പനക്കാരൻ വില
ലോജിടെക്ക് Z906 ആമസോൺ ₹ 19999
ലോഗിടെക്ക് X50 ആമസോൺ ₹ 1550
ലോഗിടെക്ക് വയർലെസ് Headset H800 ആമസോൺ ₹ 9122
ലോഗിടെക്ക് UE900 ആമസോൺ ₹ 54999
ലോജിടെക്ക് G PRO X ഗെയിമിംഗ് Headset ആമസോൺ ₹ 13995
ലോജിടെക്ക് LightSync G560 ആമസോൺ ₹ 19995
ലോഗിടെക്ക് UE Boom NA NA
ലോഗിടെക്ക് X100 ആമസോൺ ₹ 2000
ലോജിടെക്ക് Z625 NA NA
ലോഗിടെക്ക് X300 ആമസോൺ ₹ 4199
Advertisements
ജനപ്രിയമായത്/ പ്രശസ്തമായത് ഓഡിയോ വീഡിയോ ബ്രാൻഡ്സ്
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ