പുതിയ livpure Water purifiers ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

രാസമാലിന്യങ്ങൾ, മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മലിനീകരണം, മണ്ണിന്റെ ഒഴുക്ക് മുതലായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കംചെയ്യാൻ ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഡിജിറ്റിലെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ Livpure വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു Livpure വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വില പട്ടിക ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു. വിപണി. ഒരു പുതിയ Livpure വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ Livpure വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വില കൂടുതലും ബജറ്റ് സ friendly ഹൃദമാണ്, അതിനാൽ Livpure വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക, അവ അടുത്തിടെ വിപണിയിൽ 2022 സമാരംഭിച്ചു.

Price Range
26 Results Found
Livpure Envy Plus 8 L RO + UV +UF Water Purifier (Metallic Grey)

Livpure Envy Plus 8 L RO + UV +UF Water Purifier (Metallic Grey)

Market Status: Launched ₹14500
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14500
Livpure LIVPURE FIT 17 L Gravity Based Water Purifier (Sea Green)

Livpure LIVPURE FIT 17 L Gravity Based Water Purifier (Sea Green)

Market Status: Launched ₹1299
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 17
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹1299
Livpure TOUCH 2000 PLUS 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (WHITE BLUE)

Livpure TOUCH 2000 PLUS 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (WHITE BLUE)

Market Status: Launched ₹16299
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8.5
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16299
Livpure Brahma Neo 24 L Gravity Based Water Purifier (White, Sea Green)

Livpure Brahma Neo 24 L Gravity Based Water Purifier (White, Sea Green)

Market Status: Launched ₹1899
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 24
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹1899
Livpure Smart Touch 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (Blue)

Livpure Smart Touch 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (Blue)

Market Status: Launched ₹24300
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8.5
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹24300
Livpure Glitz 7 L UV + UF Water Purifier (White)

Livpure Glitz 7 L UV + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹7850
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7850
Advertisements
LIVPURE PEP STAR 7 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier (White)

LIVPURE PEP STAR 7 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹11990
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + Taste enhancer technology
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range Upto 1500 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹11990
Livpure Zinger Hot Water Purifier

Livpure Zinger Hot Water Purifier

Market Status: Launched ₹20550 See more prices

Buy now on flipkart ₹21699

 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + Minerals + Copper
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 6.5
 • TDS Range
  TDS Range 1500 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 2200 W
See Full Specifications Buy now on amazon ₹20550
Livpure Pep Pro 7 L RO + UF Water Purifier (White)

Livpure Pep Pro 7 L RO + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹7999
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 40 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹7999
Advertisements
Livpure Pep Pro Touch with Mineralizer 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (White, Blue)

Livpure Pep Pro Touch with Mineralizer 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (White, Blue)

Market Status: Launched ₹17590
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8.5
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹17590
Livpure ECo Touch 2000 8.5 L RO + UV Water Purifier (Whit, Blue)

Livpure ECo Touch 2000 8.5 L RO + UV Water Purifier (Whit, Blue)

Market Status: Launched ₹15490
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8.5
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15490
LIVPURE LIV-BOLT+COPPER-DX 7 L RO + UF + Minerals Water Purifier

LIVPURE LIV-BOLT+COPPER-DX 7 L RO + UF + Minerals Water Purifier

Market Status: Launched ₹12500 See more prices

Buy now on flipkart ₹12750

 • Technology Used
  Technology Used RO + UF + Minerals
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range 1500 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹12500
Advertisements
Livpure Touch UV UV + UF Water Purifier (White)

Livpure Touch UV UV + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹5999
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 0
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5999
LIVPURE LIV-BOLT+COPPER-DX 7 L RO + UV + Minerals Water Purifier

LIVPURE LIV-BOLT+COPPER-DX 7 L RO + UV + Minerals Water Purifier

Market Status: Launched ₹13989
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + Minerals
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹13989
LIVPURE Zinger Copper 6.5 L RO + UV + UF + Minerals Water Purifier

LIVPURE Zinger Copper 6.5 L RO + UV + UF + Minerals Water Purifier

Market Status: Launched ₹15490
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + Minerals
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 6.5
 • TDS Range
  TDS Range 2000 PPM
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹15490
Advertisements
LIVPURE LIV-PLATINO-PLUS-COPPER2000 Water Purifier

LIVPURE LIV-PLATINO-PLUS-COPPER2000 Water Purifier

Market Status: Launched ₹16000 See more prices

Buy now on flipkart ₹17999

 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + Minerals
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8.5
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹16000
Livpure pep plus FS 7 L RO + UV Water Purifier (Purple)

Livpure pep plus FS 7 L RO + UV Water Purifier (Purple)

Market Status: Launched ₹9799
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹9799
LIVPURE LIV-ZINGER-CU-2K 6.5 L RO + UV + UF + Minerals Water Purifier

LIVPURE LIV-ZINGER-CU-2K 6.5 L RO + UV + UF + Minerals Water Purifier

Market Status: Launched ₹14890
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + Minerals
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 6.5
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹14890
Advertisements
Livpure LIV-PEP-PRO-PLUS+ 7 L RO + UV +UF Water Purifier (White)

Livpure LIV-PEP-PRO-PLUS+ 7 L RO + UV +UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹7999
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range 500 - 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹7999
Livpure Magna 11 L RO + UV +UF Water Purifier (White)

Livpure Magna 11 L RO + UV +UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹11999
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 11
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹11999

List Of Livpure Water purifier in India Updated on 05 July 2022

livpure Water purifier സെല്ലർ നിരക്ക്
Livpure Envy Plus 8 L RO + UV +UF Water Purifier (Metallic Grey) amazon ₹ 14500
Livpure LIVPURE FIT 17 L Gravity Based Water Purifier (Sea Green) NA NA
Livpure TOUCH 2000 PLUS 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (WHITE BLUE) NA NA
Livpure Brahma Neo 24 L Gravity Based Water Purifier (White, Sea Green) NA NA
Livpure Smart Touch 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (Blue) amazon ₹ 24300
Livpure Glitz 7 L UV + UF Water Purifier (White) amazon ₹ 7850
LIVPURE PEP STAR 7 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier (White) amazon ₹ 11990
Livpure Zinger Hot Water Purifier amazon ₹ 20550
Livpure Pep Pro 7 L RO + UF Water Purifier (White) NA NA
Livpure Pep Pro Touch with Mineralizer 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (White, Blue) Tatacliq ₹ 17590

Livpure Water purifier Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള livpure വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

Livpure Envy Plus 8 L RO + UV +UF Water Purifier (Metallic Grey) , Livpure LIVPURE FIT 17 L Gravity Based Water Purifier (Sea Green) കൂടാതെ Livpure TOUCH 2000 PLUS 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (WHITE BLUE) പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള livpure വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Livpure Touch UV UV + UF Water Purifier (White) , LIVPURE LIV-PEP-PRO 7 L RO + UF Water Purifier കൂടാതെ Livpure Glitz 7 L UV + UF Water Purifier (White) ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള livpure വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Livpure Smart Touch 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (Blue) , Livpure Zinger Hot Water Purifier കൂടാതെ Livpure Pep Pro Touch with Mineralizer 8.5 L RO + UV +UF Water Purifier (White, Blue) വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ livpure വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

LIVPURE Liv-pep-pro-star 7 L RO + UV + UF + Minerals Water Purifier , LIVPURE LIV-PEP-PRO 7 L RO + UF Water Purifier കൂടാതെ LIVPURE LIV-ZINGER-CU-2K 6.5 L RO + UV + UF + Minerals Water Purifier ഇതാണ് പുതിയ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
Popular Water purifier Brands
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status