പുതിയ എൽജി Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ എൽജി റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ എൽജി റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ എൽജി ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച എൽജി റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
153 Results Found
എൽജി GL-285BMG5 270 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-285BMG5 270 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹21990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 270
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹21990
എൽജി GL-M302RLTL 285 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-M302RLTL 285 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹30490
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 285
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹30490
എൽജി 284 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-T302RPZX)

എൽജി 284 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-T302RPZX)

Market Status: Launched ₹40050
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 284
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹40050
എൽജി GL-245BNDE5 235 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-245BNDE5 235 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹21490
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 235
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹21490
എൽജി 694 L Linear Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (GC-B257SLUV)

എൽജി 694 L Linear Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (GC-B257SLUV)

Market Status: Launched ₹105990
 • Type
  Type Side-by-Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 694
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹105990
എൽജി 190 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-D201ABCX)

എൽജി 190 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-D201ABCX)

Market Status: Launched ₹17999
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17999
Advertisements
എൽജി 335 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി 335 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹36690
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 335
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹36690
എൽജി GL-B282 SLCL 255 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-B282 SLCL 255 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹25490
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 255
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹25490
എൽജി GL-195RLGE4 185 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-195RLGE4 185 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹12590
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 185
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹12590
Advertisements
എൽജി GR-M24FWAHL Frost-free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GR-M24FWAHL Frost-free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹212290
 • Type
  Type NA
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) NA
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹212290
എൽജി GL-225BNDE5 215 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-225BNDE5 215 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹19690
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹19690
എൽജി 188 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി 188 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹14500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 188
 • Star Rating
  Star Rating 1
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹14500
Advertisements
എൽജി 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹16672
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹16672
എൽജി GL-205KMG5 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-205KMG5 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹13990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹13990
എൽജി 546 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി 546 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹59990
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 546
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹59990
Advertisements
എൽജി GC-L207GAQV Double-door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GC-L207GAQV Double-door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹109400
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 597
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹109400
എൽജി 335L 4 Star Frost-Free Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-T372JBLN)

എൽജി 335L 4 Star Frost-Free Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-T372JBLN)

Market Status: Launched ₹37490 See more prices

Buy now on amazon ₹38499

Buy now on Tatacliq ₹39415

 • Type
  Type NA
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) NA
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹37490
എൽജി GL-245BLGE5 235 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-245BLGE5 235 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹19790
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 235
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹19790
Advertisements
എൽജി GL-195OMGE4 185 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-195OMGE4 185 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹13090
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 185
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹13090
എൽജി GL-M542GPHM(BW) 495 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-M542GPHM(BW) 495 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹64490
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 495
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹64490

List Of Lg Refrigerators in India Updated on 28 June 2022

lg Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
എൽജി GL-285BMG5 270 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി GL-M302RLTL 285 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി 284 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-T302RPZX) amazon ₹ 40050
എൽജി GL-245BNDE5 235 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി 694 L Linear Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (GC-B257SLUV) amazon ₹ 105990
എൽജി 190 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-D201ABCX) amazon ₹ 17999
എൽജി 335 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ flipkart ₹ 36690
എൽജി GL-B282 SLCL 255 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി GL-195RLGE4 185 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി GR-M24FWAHL Frost-free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA

Lg Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എൽജി റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

എൽജി GL-285BMG5 270 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , എൽജി GL-M302RLTL 285 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ എൽജി 284 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-T302RPZX) പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എൽജി റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

എൽജി 45 L NA Direct-cool രെഫ്രിജറെറ്റർ , എൽജി 45 L 1 Star Direct-Cool Single Door Desktop Fridge (GL-B051RSWB) കൂടാതെ എൽജി 92 L 2 Star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള എൽജി റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

എൽജി 668L INVERTER LINEAR SIDE BY SIDE REFRIGERATOR GC-X247CSAV , എൽജി 595 L Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (GC-M22FAGPL) കൂടാതെ എൽജി 687L INVERTER LINEAR SIDE BY SIDE REFRIGERATOR GC-B247SVUV വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ എൽജി റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

എൽജി FF 260L GL-S292RPZY SHINY STEEL 2S , എൽജി 547 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GN-C702SGGU) കൂടാതെ എൽജി 630 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GR-H812HLHQ) ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status