പുതിയത് Inverters

English >
Price Range
67 Results Found
Microtek Ups 24×7 Hb 725Va ഹൈബ്രിഡ് Sinewave Inverter

Microtek Ups 24×7 Hb 725Va ഹൈബ്രിഡ് Sinewave Inverter

Market Status: Launched ₹3950
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 Light + 4 Fan + 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3950
LUMINOUS EcoVoltNeo-750 Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS EcoVoltNeo-750 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4675
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 1 LED TV 40", 6 LED Bulb 9W, 2 Fans
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4675
LUMINOUS Cruze 2 KVA Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS Cruze 2 KVA Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹12000 See more prices

₹12960

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 CFL, 5 Tube light , 5 Ceiling Fan, 2 Television, 1 Refrigerator
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹12000
Genus Invomax GTT56048 PP 150 AH Inverter ബാറ്ററി
ZunSolar 1050 VA Pure Sine Wave ZRi PWM ഹോം Inverter

ZunSolar 1050 VA Pure Sine Wave ZRi PWM ഹോം Inverter

Market Status: Launched ₹5199
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 LED Bulb, 4 Fans, 1TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5199
Amaze AQ1075 Square Wave Inverter

Amaze AQ1075 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹3845 See more prices

₹5800

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 860
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3845
Advertisements
Microtek UPS HB 950V2 Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS HB 950V2 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4100 See more prices

₹5890

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Light + 5 Fan + 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4100
LUMINOUS Eco Watt Neo 900 Square Wave Inverter

LUMINOUS Eco Watt Neo 900 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4420 See more prices

₹4490

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 1 LED TV 40", 7 LED Bulb 9W, 3 LED Tubelight 24W, 2 Fans
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4420
LUMINOUS Eco Watt Neo 950 Square Wave Inverter

LUMINOUS Eco Watt Neo 950 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4950
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 1 LED TV 40", 7 LED Bulb 9W, 4 LED Tubelight 24W, 3 Fans
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4950
Advertisements
ZunSolar 1100 Pure Sine Wave Inverter

ZunSolar 1100 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5199
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 LED Bulb, 4 Fans, 1TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5199
UTL SHAMSHI 1475 Sine Wave Inverter

UTL SHAMSHI 1475 Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹8682
 • Type
  Type Modified Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 2 FAN, 3 CFL, 1 TV, 1 REFRIGERATOR
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹8682
Microtek UPS EB 900VA Sine Wave Inverter

Microtek UPS EB 900VA Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5290
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 Lights
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5290
Advertisements
LUMINOUS 1650 Eco Volt Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS 1650 Eco Volt Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7250 See more prices

₹11320

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Fan, 5 Cfl, 1Led tv, 1 system
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7250
Amaron 880Va Hi Back Up Pure Sine Wave Ups Pure Sine Wave Inverter

Amaron 880Va Hi Back Up Pure Sine Wave Ups Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5000 See more prices

₹5300

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 Light 3 Fan & 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5000
Microtek YUMA MS 935VA Pure Sine Wave Inverter

Microtek YUMA MS 935VA Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹9400
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 600
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹9400
Advertisements
Livfast FCS 1050 Pure Sine Wave Inverter

Livfast FCS 1050 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹6990
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options Run Fans,TV,LED Bulb,Room Cooler,Computer Ect.
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6990
Livfast FC725 Square Wave Inverter

Livfast FC725 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹3890
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 FANS, 3 LIGHTS
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹3890
Microtek UPS EB 800VA Square Wave Inverter

Microtek UPS EB 800VA Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4990 See more prices

₹4990

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options Load Upto 800VA
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4990
Advertisements
Microtek UPS SW EB900 Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS SW EB900 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹6100
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 Fans + 4 Lights + 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6100
Microtek UPS SW EB1100 Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS SW EB1100 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5599 See more prices

₹5845

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Fans + 5 Lights + 2 TVs
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹5599

List Of Inverters in India Updated on 15 August 2022

Latest Inverters സെല്ലർ നിരക്ക്
Microtek Ups 24×7 Hb 725Va ഹൈബ്രിഡ് Sinewave Inverter amazon ₹ 3950
LUMINOUS EcoVoltNeo-750 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 4675
LUMINOUS Cruze 2 KVA Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 12000
Genus Invomax GTT56048 PP 150 AH Inverter ബാറ്ററി amazon ₹ 13220
ZunSolar 1050 VA Pure Sine Wave ZRi PWM ഹോം Inverter amazon ₹ 5199
Amaze AQ1075 Square Wave Inverter amazon ₹ 3845
Microtek UPS HB 950V2 Pure Sine Wave Inverter amazon ₹ 4100
LUMINOUS Eco Watt Neo 900 Square Wave Inverter flipkart ₹ 4420
LUMINOUS Eco Watt Neo 950 Square Wave Inverter flipkart ₹ 4950
ZunSolar 1100 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 5199

Inverters Faq's

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ Inverters ബ്രാൻഡുകൾ ഏതാണ്?

Amaze, ആമസോൺ, എ‌പി‌സി എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ Inverters ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ