പുതിയത് DISHWASHER

English >

കൈ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കള സിങ്കിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ അണുക്കളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ അണുക്കളെയും ബാക്ടീരിയകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി പാടുകളുണ്ട്, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സോപ്പും വെള്ളവും സിങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് മുക്കി ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു ജേം ബാത്ത് നൽകുകയാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ കൈ കഴുകുന്നത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമല്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം പാഴാക്കുന്നു. അതിനാലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഡിഷ്വാഷർ മോഡലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുകയും വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡിഷ്വാഷറുകൾ നോക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. വിഷമിക്കേണ്ട! ഡിജിറ്റ് നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിച്ചു. ഈ ഡിഷ്വാഷർ വില പട്ടിക പ്രത്യേകമായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്തു, ഇത് ഡിഷ്വാഷർ വില ഇന്ത്യയിൽ നിലനിർത്തുന്നു. മാർക്കറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അവലോകനം നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനായി ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

Price Range
62 Results Found
ബോഷ് SMS46KI01I

ബോഷ് SMS46KI01I

Market Status: Launched ₹26000
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 13
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9.5
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 46
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹26000
AmazonBasics 12 Place Setting Dishwasher

AmazonBasics 12 Place Setting Dishwasher

Market Status: Launched ₹21999
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 11
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 49
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 7
See Full Specifications Buy now on amazon ₹21999
ഐഎഫ്ബി Neptune FX

ഐഎഫ്ബി Neptune FX

Market Status: Launched ₹31290 See more prices

₹31990

₹34190

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 12
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 52
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹31290
സാംസങ് DW80R5061US/AA Dishwasher

സാംസങ് DW80R5061US/AA Dishwasher

Market Status: Launched
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 15
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 13
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 48
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 6
See Full Specifications
Faber 12 Place Settings Dishwasher (FFSD 6PR 12S)

Faber 12 Place Settings Dishwasher (FFSD 6PR 12S)

Market Status: Launched ₹26150 See more prices

₹27490

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12 Place Settings
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 11 L
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 49 dB
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 6
See Full Specifications Buy now on amazon ₹26150
ഐഎഫ്ബി Neptune SX1

ഐഎഫ്ബി Neptune SX1

Market Status: Launched ₹43390 See more prices

₹43390

₹46790

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 15
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 45
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 8
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹43390
Advertisements
സാംസങ് DW80R5060US/AA Dishwasher

സാംസങ് DW80R5060US/AA Dishwasher

Market Status: Launched
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 15
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 13
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 48
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 6
See Full Specifications
ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I

ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I

Market Status: Launched ₹36999 See more prices

₹38599

₹40287

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9.5
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 52
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 6
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹36999
Kaff KDW BIN 60 Dishwasher

Kaff KDW BIN 60 Dishwasher

Market Status: Launched ₹47990 See more prices

₹47990

₹57999

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 14
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 8
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 54
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 14
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹47990
Advertisements
ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 13Z SI STSL

ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 13Z SI STSL

Market Status: Launched ₹40014
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 13
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 46
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 9
See Full Specifications Buy now on amazon ₹40014
വേൾപൂൾ PowerClean Pro Dishwasher

വേൾപൂൾ PowerClean Pro Dishwasher

Market Status: Launched ₹53000
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 14
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9.5
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 43
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹53000
Kaff DW VETRA 60 Dishwasher

Kaff DW VETRA 60 Dishwasher

Market Status: Launched ₹45999
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 8
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 54
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 3
See Full Specifications Buy now on amazon ₹45999
Advertisements
വോൾട്ടാസ് Beko 8 Place Table മുൻനിരയിലുള്ള Dishwasher (DT8S, Silver)

വോൾട്ടാസ് Beko 8 Place Table മുൻനിരയിലുള്ള Dishwasher (DT8S, Silver)

Market Status: Launched ₹21489 See more prices

₹24499

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 8
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes NA
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹21489
Smeg Free Standing Dishwasher

Smeg Free Standing Dishwasher

Market Status: Launched ₹53000
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 13
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 12
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 49
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹53000
വേൾപൂൾ PowerClean Dishwasher

വേൾപൂൾ PowerClean Dishwasher

Market Status: Launched ₹40248
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 14
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9.5
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 44
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 8
See Full Specifications Buy now on amazon ₹40248
Advertisements
സാംസങ് DW80R2031US/AA Dishwasher

സാംസങ് DW80R2031US/AA Dishwasher

Market Status: Launched
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 15
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 13
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 55
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 4
See Full Specifications
Elica 12 Place Settings Dishwasher

Elica 12 Place Settings Dishwasher

Market Status: Launched ₹33990
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹33990
എൽജി D1451WF

എൽജി D1451WF

Market Status: Launched ₹41879 See more prices

₹47990

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 14
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 15
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 45
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 5
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹41879
Advertisements
വോൾട്ടാസ് DF15A Dishwasher

വോൾട്ടാസ് DF15A Dishwasher

Market Status: Launched ₹59990
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 15
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9.5
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 9
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹59990
Koryo Dishwasher KDW1483DIW

Koryo Dishwasher KDW1483DIW

Market Status: Launched ₹24999
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 14
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹24999

List Of Dishwasher in India Updated on 26 June 2022

Latest Dishwasher സെല്ലർ നിരക്ക്
ബോഷ് SMS46KI01I amazon ₹ 26000
AmazonBasics 12 Place Setting Dishwasher amazon ₹ 21999
ഐഎഫ്ബി Neptune FX amazon ₹ 31290
സാംസങ് DW80R5061US/AA Dishwasher NA NA
Faber 12 Place Settings Dishwasher (FFSD 6PR 12S) amazon ₹ 26150
ഐഎഫ്ബി Neptune SX1 flipkart ₹ 43390
സാംസങ് DW80R5060US/AA Dishwasher NA NA
ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I flipkart ₹ 36999
Kaff KDW BIN 60 Dishwasher Tatacliq ₹ 47990
ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 13Z SI STSL amazon ₹ 40014

Dishwasher Faq's

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ DISHWASHER ബ്രാൻഡുകൾ ഏതാണ്?

സാംസങ്, ബിപിഎൽ, AmazonBasics എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ DISHWASHER ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements
Popular Dishwasher Brands
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status