പുതിയ kent Water purifiers ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

രാസമാലിന്യങ്ങൾ, മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മലിനീകരണം, മണ്ണിന്റെ ഒഴുക്ക് മുതലായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കംചെയ്യാൻ ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഡിജിറ്റിലെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ Kent വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു Kent വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വില പട്ടിക ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു. വിപണി. ഒരു പുതിയ Kent വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ Kent വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വില കൂടുതലും ബജറ്റ് സ friendly ഹൃദമാണ്, അതിനാൽ Kent വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക, അവ അടുത്തിടെ വിപണിയിൽ 2022 സമാരംഭിച്ചു.

Price Range
89 Results Found
Kent SUPREME(11006) 18 L RO + UV +UF Water Purifier (White)

Kent SUPREME(11006) 18 L RO + UV +UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹16599
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 18
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 60 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16599
Kent 11054 Alkaline Water ഫിൽട്ടർ Pitcher 3.5 L EAT Water Purifier (Grey)

Kent 11054 Alkaline Water ഫിൽട്ടർ Pitcher 3.5 L EAT Water Purifier (Grey)

Market Status: Launched ₹1999
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 3.5
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹1999
KENT 11146 8 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

KENT 11146 8 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹13990
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS Control + Alkaline + UV in Tank
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹13990
Kent ULTRA STORAGE Litre 7 L UV + UF Water Purifier (Blue)

Kent ULTRA STORAGE Litre 7 L UV + UF Water Purifier (Blue)

Market Status: Launched ₹7989
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹7989
Kent ELITE (11008) RO + UF Water Purifier (White)

Kent ELITE (11008) RO + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹27999
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 0
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹27999
KENT ultra 7 L UV + UF Water Purifier

KENT ultra 7 L UV + UF Water Purifier

Market Status: Launched ₹7485
 • Technology Used
  Technology Used UV + UF
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹7485
Advertisements
Kent GEM MRO (11029) 5 L RO + UF Water Purifier (White, Blue)

Kent GEM MRO (11029) 5 L RO + UF Water Purifier (White, Blue)

Market Status: Launched ₹18200
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 5
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹18200
Kent Ultra സംഭരണം 7 L UV + UF Water Purifier (White)

Kent Ultra സംഭരണം 7 L UV + UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹7599
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7599
Kent TE0017 9 L RO Water Purifier

Kent TE0017 9 L RO Water Purifier

Market Status: Launched ₹19999
 • Technology Used
  Technology Used RO
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 9 L
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹19999
Advertisements
KENT Pride 15-Litres Mineral RO

KENT Pride 15-Litres Mineral RO

Market Status: Launched ₹12519
 • Technology Used
  Technology Used RO
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 15
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 60 W
See Full Specifications Buy now on amazon ₹12519
KENT Ace Extra/ Ace Alkaline 8 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

KENT Ace Extra/ Ace Alkaline 8 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹16500
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS Control + Alkaline + UV in Tank
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹16500
KENT PEARL STAR 11 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

KENT PEARL STAR 11 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹19000 See more prices

Buy now on amazon ₹19395

 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 11
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹19000
Advertisements
Kent PRIME TC (11030) 9 L RO + UV +UF Water Purifier (White)

Kent PRIME TC (11030) 9 L RO + UV +UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹15989
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 9
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 60 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15989
KENT GRAND STAR 9 L RO + UV + UF + TDS Control + UV Water Purifier

KENT GRAND STAR 9 L RO + UV + UF + TDS Control + UV Water Purifier

Market Status: Launched ₹17990 See more prices

Buy now on flipkart ₹17999

 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS Control + UV in Tank
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 9
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17990
Kent pristine 8 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier (White)

Kent pristine 8 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹16999
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16999
Advertisements
KENT Alkaline Water ഫിൽട്ടർ Pitcher 3.5 L UF Water Purifier

KENT Alkaline Water ഫിൽട്ടർ Pitcher 3.5 L UF Water Purifier

Market Status: Launched ₹1649
 • Technology Used
  Technology Used UF
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 3.5
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹1649
Kent Wonder Plus 7 L RO+UV+UF Water Purifier (White)

Kent Wonder Plus 7 L RO+UV+UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹13499 See more prices

Buy now on amazon ₹15399

 • Technology Used
  Technology Used RO + UF
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 60 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹13499
KENT Supreme 2020

KENT Supreme 2020

Market Status: Launched ₹12999
 • Technology Used
  Technology Used RO+UF+TDS
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹12999
Advertisements
Kent Excell+ 10.7 RO + UV Water Purifier (White)

Kent Excell+ 10.7 RO + UV Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹19000
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 10.7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹19000
Kent Ace+ RO+UF

Kent Ace+ RO+UF

Market Status: Launched ₹17500
 • Technology Used
  Technology Used Mineral RO Tech.,Sediment, Carbon Block Filter, UF,Post Carbon
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 60W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹17500

List Of Kent Water purifier in India Updated on 01 July 2022

kent Water purifier സെല്ലർ നിരക്ക്
Kent SUPREME(11006) 18 L RO + UV +UF Water Purifier (White) NA NA
Kent 11054 Alkaline Water ഫിൽട്ടർ Pitcher 3.5 L EAT Water Purifier (Grey) NA NA
KENT 11146 8 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier flipkart ₹ 13990
Kent ULTRA STORAGE Litre 7 L UV + UF Water Purifier (Blue) Tatacliq ₹ 7989
Kent ELITE (11008) RO + UF Water Purifier (White) NA NA
KENT ultra 7 L UV + UF Water Purifier flipkart ₹ 7485
Kent GEM MRO (11029) 5 L RO + UF Water Purifier (White, Blue) NA NA
Kent Ultra സംഭരണം 7 L UV + UF Water Purifier (White) amazon ₹ 7599
Kent TE0017 9 L RO Water Purifier flipkart ₹ 19999
KENT Pride 15-Litres Mineral RO amazon ₹ 12519

Kent Water purifier Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള kent വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

Kent SUPREME(11006) 18 L RO + UV +UF Water Purifier (White) , Kent 11054 Alkaline Water ഫിൽട്ടർ Pitcher 3.5 L EAT Water Purifier (Grey) കൂടാതെ KENT 11146 8 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള kent വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

KENT Gold Optima Non-electric Water Purifier , KENT Alkaline Water ഫിൽട്ടർ Pitcher 3.5 L UF Water Purifier കൂടാതെ Kent GOLD STAR (11018) 22 L Gravity Based Water Purifier (White & Blue) ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള kent വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

KENT SUPERB 9 L RO + UV + UF Water Purifier (11037) , Kent TE0017 9 L RO Water Purifier കൂടാതെ KENT PEARL STAR 11 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ kent വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

KENT Ace Lite 8 L RO + UF + TDS Water Purifier , KENT 11146 8 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier കൂടാതെ KENT Ace Copper 8 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier ഇതാണ് പുതിയ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
Popular Water purifier Brands
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status