പുതിയ jabra ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

Price Range
33 ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
ജബ്ര Elite 85t

ജബ്ര Elite 85t

Market Status: Launched ₹17999
 • Playback Time
  Playback Time 25 hours
 • Frequency Range
  Frequency Range 20Hz - 20kHz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎2.31 x 1.9 x 1.62
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17999
ജാബ്ര Elite 25e

ജാബ്ര Elite 25e

Market Status: Launched ₹4750
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4750
ജാബ്ര Solemate

ജാബ്ര Solemate

Market Status: Launched ₹7000
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7000
ജബ്ര Elite 85H

ജബ്ര Elite 85H

Market Status: Launched ₹24990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹24990
ജബ്ര Elite Active 75t

ജബ്ര Elite Active 75t

Market Status: Launched ₹15999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
വില: ₹15999
ജബ്ര Elite 3

ജബ്ര Elite 3

Market Status: Launched ₹5999
 • Playback Time
  Playback Time 28 hours
 • Frequency Range
  Frequency Range 20Hz - 20000Hz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 2.7 x 2 x 2.01
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5999
Advertisements
ജബ്ര Elite Active 75t

ജബ്ര Elite Active 75t

Market Status: Launched ₹42537
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 2.2 x 1.9 x 1.6
See Full Specifications Buy now on amazon ₹42537
ജബ്ര Elite 7 Pro

ജബ്ര Elite 7 Pro

Market Status: Launched ₹11999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹11999
ജാബ്ര Evolve 75

ജാബ്ര Evolve 75

Market Status: Launched ₹53939
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹53939
Advertisements
ജാബ്ര Move വയർലെസ്

ജാബ്ര Move വയർലെസ്

Market Status: Launched ₹4199
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4199
ജാബ്ര SPEAK 410

ജാബ്ര SPEAK 410

Market Status: Launched ₹9500
 • Playback Time
  Playback Time N/A
 • Frequency Range
  Frequency Range N/A
 • Channels
  Channels N/A
 • Dimensions
  Dimensions N/A
See Full Specifications Buy now on amazon ₹9500
ജാബ്ര Speak 510

ജാബ്ര Speak 510

Market Status: Launched ₹12999
 • Playback Time
  Playback Time 15
 • Frequency Range
  Frequency Range N/A
 • Channels
  Channels N/A
 • Dimensions
  Dimensions N/A
See Full Specifications Buy now on amazon ₹12999
Advertisements
ജാബ്ര UC Voice 550

ജാബ്ര UC Voice 550

Market Status: Launched ₹5089
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5089
ജബ്ര Evolve2 85 UC

ജബ്ര Evolve2 85 UC

Market Status: Launched ₹62023
 • Playback Time
  Playback Time 30 Hours
 • Frequency Range
  Frequency Range 20Hz-20.000Hz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎23 x 19 x 7.2
See Full Specifications Buy now on amazon ₹62023
ജബ്ര Elite 75t

ജബ്ര Elite 75t

Market Status: Launched ₹15999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
വില: ₹15999
Advertisements
ജബ്ര Elite Active 65t

ജബ്ര Elite Active 65t

Market Status: Launched ₹5999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5999
ജാബ്ര Halo Smart

ജാബ്ര Halo Smart

Market Status: Launched ₹3199
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3199
ജബ്ര Evolve 65t

ജബ്ര Evolve 65t

Market Status: Launched ₹14990
 • Playback Time
  Playback Time 5 hours
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 5 x 3.9 x 2.4 inches
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14990
Advertisements
ജബ്ര Elite 45H

ജബ്ര Elite 45H

Market Status: Launched ₹8699
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 18.6 x 15.7 x 60.5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹8699
ജബ്ര Elite Active 45e

ജബ്ര Elite Active 45e

Market Status: Launched ₹6499
 • Playback Time
  Playback Time 9 hrs
 • Frequency Range
  Frequency Range 20 Hz-20 KHz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 124*55*187.4
See Full Specifications
വില: ₹6499

List Of Jabra Audio Video in India Updated on 23 March 2023

jabra ഏറ്റവും പുതിയ ഓഡിയോ വീഡിയോ വിൽപ്പനക്കാരൻ വില
ജബ്ര Elite 85t ആമസോൺ ₹ 17999
ജാബ്ര Elite 25e ആമസോൺ ₹ 4750
ജാബ്ര Solemate ആമസോൺ ₹ 7000
ജബ്ര Elite 85H ആമസോൺ ₹ 24990
ജബ്ര Elite Active 75t NA NA
ജബ്ര Elite 3 ആമസോൺ ₹ 5999
ജബ്ര Elite Active 75t ആമസോൺ ₹ 42537
ജബ്ര Elite 7 Pro ആമസോൺ ₹ 11999
ജാബ്ര Evolve 75 ആമസോൺ ₹ 53939
ജാബ്ര Move വയർലെസ് ആമസോൺ ₹ 4199
Advertisements
ജനപ്രിയമായത്/ പ്രശസ്തമായത് ഓഡിയോ വീഡിയോ ബ്രാൻഡ്സ്
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ