പുതിയ hitachi Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ ഹിറ്റാച്ചി റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഹിറ്റാച്ചി റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹിറ്റാച്ചി ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച ഹിറ്റാച്ചി റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
25 Results Found
ഹിറ്റാച്ചി 659L Frost Free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (R-S700PND2 - GBK, Black Glass Finish, Inverter Compressor)

ഹിറ്റാച്ചി 659L Frost Free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (R-S700PND2 - GBK, Black Glass Finish, Inverter Compressor)

Market Status: Launched ₹74999 See more prices

Buy now on Tatacliq ₹94998

Buy now on amazon ₹96990

 • Type
  Type NA
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) NA
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹74999
ഹിറ്റാച്ചി R-V610PND3KX 565 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹിറ്റാച്ചി R-V610PND3KX 565 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹70000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 565
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹70000
ഹിറ്റാച്ചി R-WB550PND2 510 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹിറ്റാച്ചി R-WB550PND2 510 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹75000
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 510
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹75000
ഹിറ്റാച്ചി 253 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹിറ്റാച്ചി 253 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹34000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 253
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Invertor
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹34000
Advertisements
ഹിറ്റാച്ചി R-W660PND3 586 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹിറ്റാച്ചി R-W660PND3 586 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹105000
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 586
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹105000
ഹിറ്റാച്ചി 390 L Frost Free Triple Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹിറ്റാച്ചി 390 L Frost Free Triple Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹41999
 • Type
  Type Triple Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 390
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹41999
Advertisements
ഹിറ്റാച്ചി R-WB480PND2 456 L French Door Bottom Mount രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹിറ്റാച്ചി R-WB480PND2 456 L French Door Bottom Mount രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹65000
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 456
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹65000
ഹിറ്റാച്ചി R-SG37BPND 390 L Triple Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹിറ്റാച്ചി R-SG37BPND 390 L Triple Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹60000
 • Type
  Type Triple Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 390
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹60000
Advertisements
ഹിറ്റാച്ചി R-V400PND3K 382 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹിറ്റാച്ചി R-V400PND3K 382 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹43000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 382
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹43000
ഹിറ്റാച്ചി 289 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹിറ്റാച്ചി 289 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹35000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 289
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Invertor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹35000
ഹിറ്റാച്ചി 456 L Frost Free French Door Bottom Mount രെഫ്രിജറെറ്റർ
Advertisements
ഹിറ്റാച്ചി 510 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ
ഹിറ്റാച്ചി 638 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ
Advertisements
ഹിറ്റാച്ചി 382 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

List Of Hitachi Refrigerators in India Updated on 25 June 2022

hitachi Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
ഹിറ്റാച്ചി 659L Frost Free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (R-S700PND2 - GBK, Black Glass Finish, Inverter Compressor) flipkart ₹ 74999
ഹിറ്റാച്ചി R-V610PND3KX 565 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഹിറ്റാച്ചി R-WB550PND2 510 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഹിറ്റാച്ചി 253 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഹിറ്റാച്ചി R-VG610PND3 565 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ flipkart ₹ 65999
ഹിറ്റാച്ചി 565 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 51999
ഹിറ്റാച്ചി R-W660PND3 586 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഹിറ്റാച്ചി 586 L ഇൻ Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 61999
ഹിറ്റാച്ചി 390 L Frost Free Triple Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഹിറ്റാച്ചി R-WB480PND2 456 L French Door Bottom Mount രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA

Hitachi Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള hitachi റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഹിറ്റാച്ചി 659L Frost Free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (R-S700PND2 - GBK, Black Glass Finish, Inverter Compressor) , ഹിറ്റാച്ചി R-V610PND3KX 565 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ഹിറ്റാച്ചി R-WB550PND2 510 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള hitachi റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഹിറ്റാച്ചി 382 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , ഹിറ്റാച്ചി 289 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ഹിറ്റാച്ചി R-VG440PND3 415 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള hitachi റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഹിറ്റാച്ചി R-W720FPND1X 638 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ , ഹിറ്റാച്ചി 638 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ഹിറ്റാച്ചി R-V660PND3KX 601 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ hitachi റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഹിറ്റാച്ചി 659L Frost Free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (R-S700PND2 - GBK, Black Glass Finish, Inverter Compressor) , ഹിറ്റാച്ചി R-WB480PND2 456 L French Door Bottom Mount രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ഹിറ്റാച്ചി R-V660PND3KX 601 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status