പുതിയ haier Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ ഹെയർ റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഹെയർ റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹെയർ ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച ഹെയർ റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
93 Results Found
ഹെയർ 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹെയർ 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹11860
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹11860
ഹെയർ HRF-2673BS 247 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
ഹെയർ 320 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-3404PBG-E)

ഹെയർ 320 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-3404PBG-E)

Market Status: Launched ₹32690
 • Type
  Type Double Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 320
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Twin Inverter Technology
See Full Specifications Buy now on amazon ₹32690
ഹെയർ 170 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRD-1822BMS-E)
ഹെയർ 256 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-2764PSG-E)

ഹെയർ 256 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-2764PSG-E)

Market Status: Launched ₹29500
 • Type
  Type Double Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 256
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Twin Inverter Technology
See Full Specifications Buy now on amazon ₹29500
ഹെയർ 345 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-3654PIS-E)

ഹെയർ 345 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-3654PIS-E)

Market Status: Launched ₹34999
 • Type
  Type Double Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 345
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Twin Inverter Technology
See Full Specifications Buy now on amazon ₹34999
Advertisements
ഹെയർ 276 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-2964PMG-E)

ഹെയർ 276 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-2964PMG-E)

Market Status: Launched ₹32990
 • Type
  Type Double Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 276
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Twin Inverter Technology
See Full Specifications Buy now on amazon ₹32990
ഹെയർ 258 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HEF-25TGS)

ഹെയർ 258 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HEF-25TGS)

Market Status: Launched ₹22390
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 258
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Reciprocatory Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹22390
ഹെയർ 320 L 3 Star ( 2019 ) Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-3404PSG-E)

ഹെയർ 320 L 3 Star ( 2019 ) Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-3404PSG-E)

Market Status: Launched ₹41950
 • Type
  Type Double Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 320
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Twin Inverter Technology
See Full Specifications Buy now on amazon ₹41950
Advertisements
ഹെയർ 190L 3 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹെയർ 190L 3 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹11549 See more prices

Buy now on flipkart ₹12349

 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Reciprocatory
See Full Specifications Buy now on amazon ₹11549
ഹെയർ HRB-3653PSS 345 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
ഹെയർ HRD-1905BG 170 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹെയർ HRD-1905BG 170 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹11300
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 170
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹11300
Advertisements
ഹെയർ 62 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹെയർ 62 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹6699
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 62
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹6699
ഹെയർ 195 L Single Door 5 Star രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRD-1955PMC-E)

ഹെയർ 195 L Single Door 5 Star രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRD-1955PMC-E)

Market Status: Launched ₹18590
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 195
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type Reciprocatory
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹18590
ഹെയർ 256 L Double Door 2 Star രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-2763BKS-E)

ഹെയർ 256 L Double Door 2 Star രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-2763BKS-E)

Market Status: Launched ₹24390
 • Type
  Type Double Door Bottom Mount
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 256
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹24390
Advertisements
ഹെയർ HRD-2405CRC 220 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഹെയർ HRD-2405CRC 220 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹17800
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 220
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹17800
ഹെയർ 256 L Double Door 3 Star രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-2764CMT-E)

ഹെയർ 256 L Double Door 3 Star രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-2764CMT-E)

Market Status: Launched ₹28990
 • Type
  Type Double Door Bottom Mount
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 256
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹28990
Advertisements
ഹെയർ 195 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HED-20TRR)

ഹെയർ 195 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HED-20TRR)

Market Status: Launched ₹14100
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 195
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14100
ഹെയർ 192 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRD-1923BMS-E)

ഹെയർ 192 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRD-1923BMS-E)

Market Status: Launched ₹13990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 192
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹13990

List Of Haier Refrigerators in India Updated on 03 July 2022

haier Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
ഹെയർ 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ flipkart ₹ 11860
ഹെയർ HRF-2673BS 247 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 21517
ഹെയർ 320 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-3404PBG-E) amazon ₹ 32690
ഹെയർ 170 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRD-1822BMS-E) flipkart ₹ 12790
ഹെയർ 256 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-2764PSG-E) amazon ₹ 29500
ഹെയർ 345 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-3654PIS-E) amazon ₹ 34999
ഹെയർ 276 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-2964PMG-E) amazon ₹ 32990
ഹെയർ 258 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HEF-25TGS) flipkart ₹ 22390
ഹെയർ 320 L 3 Star ( 2019 ) Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-3404PSG-E) amazon ₹ 41950
ഹെയർ 190L 3 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 11549

Haier Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള haier റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഹെയർ 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , ഹെയർ HRF-2673BS 247 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ഹെയർ 320 L 2 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-3404PBG-E) പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള haier റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഹെയർ 52 L 3 Star Direct-Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , ഹെയർ 170L 3 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ഹെയർ 190L 3 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള haier റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഹെയർ 712 L Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-738BG) , ഹെയർ 531 L Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-550KG) കൂടാതെ ഹെയർ 531 L Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRB-550CG) വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ haier റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

HAIER FF 345L HRF-3654CKS-E BLK BRSH 3S , ഹെയർ 258 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HRF-2783BS-E) കൂടാതെ ഹെയർ 195 L 5 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (HED-20FSS) ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status