പുതിയ ഗൂഗിൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്ങ്സ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

Price Range
3 Results Found

ഗൂഗിൾ Nest Hub

Market Status: Launched ₹9999 See more prices

Buy now on amazon ₹11990

See Full Specifications Buy now on flipkart ₹9999

List Of Google Internet of Things in India Updated on 03 December 2022

google Internet of Things സെല്ലർ നിരക്ക്
ഗൂഗിൾ Nest Mini flipkart ₹ 4499
ഗൂഗിൾ Nest Hub flipkart ₹ 9999
ഗൂഗിൾ Nest Audio flipkart ₹ 6999
Advertisements