പുതിയ godrej Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ ഗോദ്റെജ് റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഗോദ്റെജ് റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗോദ്റെജ് ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച ഗോദ്റെജ് റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
73 Results Found
ഗോദ്റെജ് 99 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD CHAMP 114B)

ഗോദ്റെജ് 99 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD CHAMP 114B)

Market Status: Launched ₹13000
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 99
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type ‎Digital Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13000
ഗോദ്റെജ് GDE 23 BXTM 221 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഗോദ്റെജ് GDE 23 BXTM 221 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹17250
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 221
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹17250
ഗോദ്റെജ് RD EdgePro 190PD 5.1 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഗോദ്റെജ് RD EdgePro 190PD 5.1 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹16300
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16300
ഗോദ്റെജ് 221 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD EDGESX 236C 33)
ഗോദ്റെജ് RT EON 260 P 3.3 260 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഗോദ്റെജ് RT EON 260 P 3.3 260 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹25850
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 260
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹25850
Advertisements
ഗോദ്റെജ് RD EdgePro 210PD 5.1 210 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഗോദ്റെജ് RD EdgePro 210PD 5.1 210 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹18400
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 210
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹18400
ഗോദ്റെജ് 290 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
ഗോദ്റെജ് 241 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
Advertisements
ഗോദ്റെജ് 331 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഗോദ്റെജ് 331 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹33999
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 331
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹33999
ഗോദ്റെജ് 244 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RF EON 244C 35 RCIF ST RH)
ഗോദ്റെജ് 210 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
Advertisements
ഗോദ്റെജ് 181 L 4 Star Direct-Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഗോദ്റെജ് 181 L 4 Star Direct-Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹11800
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 181
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹11800
ഗോദ്റെജ് RT EON 283 P 2.3 305 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഗോദ്റെജ് RT EON 283 P 2.3 305 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹28700
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 305
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹28700
ഗോദ്റെജ് 196 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഗോദ്റെജ് 196 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹12499
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 196
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹12499
Advertisements
ഗോദ്റെജ് 255 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
ഗോദ്റെജ് 311 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ
Advertisements
ഗോദ്റെജ് RT EON 240 P 3.3 240 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഗോദ്റെജ് RT EON 240 P 3.3 240 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹23800
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 240
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹23800
ഗോദ്റെജ് 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

List Of Godrej Refrigerators in India Updated on 03 July 2022

godrej Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
ഗോദ്റെജ് 99 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD CHAMP 114B) amazon ₹ 13000
ഗോദ്റെജ് 200 L 4 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD EDGE 215D 43 TAI GL WN) flipkart ₹ 15790
ഗോദ്റെജ് GDE 23 BXTM 221 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഗോദ്റെജ് RD EdgePro 190PD 5.1 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഗോദ്റെജ് 221 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD EDGESX 236C 33) flipkart ₹ 20380
ഗോദ്റെജ് RT EON 260 P 3.3 260 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഗോദ്റെജ് RD EdgePro 210PD 5.1 210 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഗോദ്റെജ് 290 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 24799
ഗോദ്റെജ് 241 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 23879
ഗോദ്റെജ് 331 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA

Godrej Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള godrej റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഗോദ്റെജ് 99 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD CHAMP 114B) , ഗോദ്റെജ് 200 L 4 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD EDGE 215D 43 TAI GL WN) കൂടാതെ ഗോദ്റെജ് GDE 23 BXTM 221 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള godrej റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഗോദ്റെജ് 99L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , ഗോദ്റെജ് 30 Liters Qube Personal Cooling Solution കൂടാതെ ഗോദ്റെജ് 185 L 3 Star Single Doorr രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD EDGE 200 WRF 3.2) ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള godrej റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഗോദ്റെജ് RS EON 603 SM Frost-free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ , ഗോദ്റെജ് 564 L Free Side-By-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (RS EONVELVET) കൂടാതെ ഗോദ്റെജ് 564 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (RS EONVELVET 579 RFD PL ST) വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ godrej റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഗോദ്റെജ് 221 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD EDGESX 236C 33) , ഗോദ്റെജ് 200 L 4 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD EDGE 215D 43 TAI GL WN) കൂടാതെ ഗോദ്റെജ് 99 L 1 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RD CHAMP 114A 13 WRF ST GR) ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status